ข้าพเจ้า นายวิษณุกร บุ้งทอง ประเภทประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นผู้ร่วมเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หลักสูตร HS05 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนเมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนองตาด ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) : ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) : แป็เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและสอบถามประชาชนในพื้นที่บ้านหนองตาด จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของคนในชุมชน พบว่าคนในชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

   ประชาชนส่วนมากในชุมชนจะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง รายได้หลักของครัวเรือนมาจากการทำอาชีพด้านการเกษตรและการรับจ้างทั่วไป ส่วนรายได้อื่นๆ ที่ได้รับเป็นรายเดือนคือได้มาจากสวัสดิการของรัฐ ทำให้พอมีกิน มีใช้เล็กน้อย คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยสูงอายุ ส่วนวัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนจะเดินทางออกไปทำงานต่างจังหวัด ผลผลิตด้านการเกษตรที่โดดเด่นของหมู่บ้านคือการทำไร่อ้อย ซึ่งเกิดขึ้นจากการตั้งกลุ่มชุมชนคนไร่อ้อยภายในพื้นที่ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้มาจุนเจือคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบน้ำประปาเพื่อน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

   จากสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปในเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยทำให้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง และการรักษาพยาบาล แต่คนในชุมชนก็สามารถปรับตัวเข้ากับยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี ส่วนปัญหาที่พบในชุมชนได้แก่ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง และปัญหาความยากจนของคนในชุมชนบางส่วน

  จาการออกสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนและคนในชุมชน ทำให้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานมากนัก จะมีเพียงบางครั้งที่เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ที่บ้าน เนื่องจากอออกไปทำไร่ทำนา ทำให้การเก็บข้อมูลไม่ได้ครบตามจำนวนครัวเรือนที่วางแผนไว้
ในการนี้ข้าพเจ้าจะได้นำข้อมูลดังกล่าวข้างเบื้องต้นส่งต่อส่วนกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู