ข้าพเจ้านายวิษณุกร บุ้งทอง ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 เพิ่มเติม ณ บ้านหนองตาด ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจสอบถามคนในชุมชนบ้านหนองตาดเพิ่มเติม ในช่วงนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่กำลังพากันปลูกอ้อย และตัดอ้อยเพื่อนำผลผลิตส่งโรงงาน คนในชุมชนบ้านหนองตาดยังคงปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี คนในชุมชนยังทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย เช่น รับจ้างเย็บผ้า ทำผ้าไหม ทำพวกเครื่องจักสาน เป็นต้น คนในชุมชนมักช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน และใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหายาเสพติดยังคงระบาดกับคนในชุมชน พวกวัยรุ่นพากันติดยาเสพติด และชาวบ้านอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาพวกยาเสพติด เพราะในตำบลเมืองแฝกในตอนนี้ปัญหายาเสพติดระบาดค่อนข้างเยอะ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเก็บข้อมูลคือช่วงนี้ชาวบ้านออกไปทำไร่และไม่ค่อยอยู่บ้าน ทำให้การเก็บข้อมูลยังไม่ได้ในจำนวนที่ต้องการ และการเดินทางไปเก็บข้อมูลจะลำบากเพราะเส้นทางในการเดินทางกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนในชุมชนไม่ได้อยู่ในฐานะที่ร่ำรวยอะไร แต่พวกเขาก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี นี่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ส่งให้ส่วนกลางเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู