1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)HS05 การทอผ้าไหมขิกยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)HS05 การทอผ้าไหมขิกยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้านางสาววอรดา ตอรบรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.เมืองแฝก

หลักสูตร : HS05 การทอผ้าไหมขิกยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลบุคคลและครัวเรือน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10 : 00 น. ณ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลบุคคลและครัวเรือน(แบบฟอร์ม 01)หมู่บ้านเมืองไผ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง ประชากรได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีและให้ข้อมูลที่เป็นความจริงตอบคำถามทุกคำถาม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว ทำไร่อ้อย ทำไร่มันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วประชากรบางส่วนจะหารายได้เสริมจากการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม รับจ้างทั่วไปในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19(แบบฟอร์ม 02) ประชากรในชุมชนได้เฝ้าดูและติดตามการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เป็นอย่างดี รวมไปถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่สาธารณะ  พร้อมทั้งล้างมือเป็นประจำประชากรในชุมชนได้เฝ้าระวังเป็นอย่างดี จึงทำให้ไม่มีผลเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19   และเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงทำให้ประชากรบางส่วนมีรายได้ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 

 

อื่นๆ

เมนู