ข้าพเจ้านางสาววอรดา ตอรบรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่


หลักสูตรHS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคลและครัวเรือน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ณ หมู่บ้านเมืองไผ่ ำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคลและครัวเรือน (แบบฟอร์ม 01) และส่วนข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 (แบบฟอร์ม 02) เป็นการเก็บข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมืองไผ่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 40 50 ปี และผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่มันสำปะหลังเลี้ยงสัตว์ ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ประชากรในชุมชนได้เฝ้าดูและติดตามการแพร่ระบาดโรคโควิด19 เป็นอย่างดี ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด19ในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครประจำหมู่บ้านโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย เก็บข้อมูลการเข้าออกของผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้คนที่เข้าออกหมู่บ้านในเดือนเมษายน

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ความยากจนในชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ ประชากรในชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากผลกระทบมาจากโรควิด-19 ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนอยากให้ทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในแต่ล่ะครัวเรือนให้มีรายได้เสริมเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าขอนำข้อมูลนี้ส่งต่อให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู