1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาววอรดา ตอรบรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร:HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมการทอผ้าไหมขิด

ยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ยักษ์จับโจน และได้ลงเก็บข้อมูลลงในเว็บไซต์ U2T ในชุมชนบ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ดิฉันได้เข้าอบรมการทอผ้าไหมขิดยกดอก วันที่ 29 เดือนเมษายน 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมัลลิกา ชัญถาวร และคุณจักรพงษ์ อัลทชัย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมในโครงการการทอไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมขิดยกดอก และนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับคนชุมชน ซึ่งวิทยากรได้เล่าถึงความประวัติความเป็นมาในการทอผ้าไหมขิดยกดอก หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ ผ้าซิ่นตีนจก จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นผ้า ลวดลายทอด้วยวิธีจก หรือ ควักเส้นด้ายพิเศษมาผูกมัดขัดกับเส้นอื่นเป็นลวดลายแบบต่างๆ ซึ่งซิ่นตีนจก มีโครงสร้างผ้า 3 ส่วน ได้แก่ หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น ซิ่นตีนจกที่พบในลักษณะการแต่งกายของสตรีชาวไท-ยวน จังหวัดราชบุรี หากจะกล่าวถึงรายได้ที่ได้จากการทอผ้าไหมขิดยกดอกนั้น นับว่าเป็นงานฝีมือที่สามารถสร้างรายได้ในแต่ละเดือนได้มากพอสมควร นอกจากนี้ วิทยากรได้บรรยายถึงขั้นตอน วิธีการทอ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าไหมขิดยกดอกอีกด้วย นอกจากการอบรมในวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ยักษ์จับโจน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ยักษ์ หรือ พณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กสิกรรมธรรมชาตินรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค World Disruption และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณโจน จันได ได้มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลยุค World Disruption
ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อนั้น ล้วนเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้รับฟังเป็นอย่างมาก
หลังจากการอบรมและเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมต่างๆแล้ว การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อลงในเว็บไซต์ U2T นพื้นที่ชุมชนบ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้าอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำ ฯลฯ
จากการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม พบว่า ปัจจุบันนี้เราต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ปัญหาวิกฤตการณ์แพร่เชื้อโรคโควิด 19 ทำให้การเก็บข้อมูลได้แค่บ้างส่วนเท่านั้นการทำงานเป็นไปอย่างยากลำบาก และทำให้เกิดปัญหาการดำเนินชีวิตคนในชุมชนด้วย ดังนั้น ดิฉันขอนำข้อมูลนี้ส่งต่อให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู