โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

 

               ข้าพเจ้านางสาววรัญญา แทนไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการทอผ้าลายขิดยกดอก (HS05)  ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านตูบช้าง หมู่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

              ในส่วนของการลงพื้นที่นั้นข้าพเจ้า และผู้ร่วมปฏิบัติงานได้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01, 02 และ 06 โดยแบบฟอร์ม 01 เกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  และแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) โดยข้าพเจ้าได้สอบถามรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนต่อจากเดิมเพื่อให้สำเร็จไปตามเป้าหมายต่อไป โดยผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ  เนื่องจากในคนชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   ในเวลากลางวันจึงออกไปทำการเกษตรกันในพื้นที่นาไร่ของตนเอง  ในส่วนของมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในการระบาดระลอกใหม่นี้ทางผู้นำชุมชน และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ส่วนมาตรการป้องกันโรคในตลาดนัดคลองถมประจำตำบลเดิมก่อนก็เป็นไปอย่างเคร่งครัด มีทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปจับจ่ายซื้อของในตลาด แต่เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบนี้ยังรุนแรงอยู่จึงได้มีการปิดตลาดนัดคลองถมเป็นการชั่วคราวและจะเปิดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น  

              นอกจากนี้การลงพื้นที่ชุมชนยังทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงบริบท สภาพแวดล้อมของชุมชน รวมไปถึงสภาพปัญหาของชุมชนบ้านตูบช้าง ซึ่งสภาพแวดล้อมและบริบทโดยรวมของชุมชนพบว่าบ้านตูบช้างเป็นหมู่บ้านที่สะอาด และน่าอยู่  คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักๆของชุมชน ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และอ้อย ซึ่งพืชเหล่านี้สามารถสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว  และยังพบว่าประชาชนบางครัวเรือนได้มีการปลูกพืชผักบางชนิด เช่น พริก ข้าวโพด และผัก  เพื่อขายเป็นรายได้เสริมหลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลัก  คนในชุมชนตูบช้างสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย  เพราะถนนหนทางมีการพัฒนาที่ดี   และแสงสว่างส่องทางเข้าหมู่บ้านก็มีเพียงพอที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน    ส่วนปัญหาสำคัญของชุมชนคือการขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค   เนื่องจากน้ำประปาของหมู่บ้านขุ่น และยังไม่มีระบบการกลั่นกรองและการจัดการที่ดีนั่นเอง   

                 ในเดือนเมษายน  นอกจากการลงพื้นที่ชุมชนแล้วข้าพเจ้ายังได้อบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทั้งสี่ด้านตามหลักสูตรของโครงการจนแล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ 1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy 2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3) ด้านการเงิน Financial Literacy และ 4) ด้านสังคม Social Literacy  ข้าพเจ้าจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู