โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       ดิฉันนางสาว ปภัสรา ศรีวาลี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม HS05 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 2-16 เมษายน พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 9 บ้านห้วยมะไฟ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้น ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยมะไฟ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ในส่วนของการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและคณาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 2-16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นั้น ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านห้วยมะไฟ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 และการป้องกันและห่างไกลจากโรค ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ในชุมชน โรงเรียน รวมถึงตลาดนัดสัญจรประจำสัปดาห์ ว่ามีมาตรการการป้องกันในด้านใดบ้าง ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชนนั้น ดิฉันได้นำข้อมูลดังกล่าวกรอกลงในฐานข้อมูลระบบแบบสอบถามออนไลน์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้
ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น ดิฉันได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามและตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ (01) (02) และ (05) อีกทั้งโดยการพูดคุยกับชาวบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยมะไฟ ดิฉันสอบถามถึงความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละครัวเรือน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด – 19  เป็นต้น ดิฉันได้ซักถามข้อมูลจากประชาชนในชุมชนตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02) โดยสรุปแล้วบ้านห้วยมะไฟได้รับการดูแลจากกลุ่ม อสม. ประจำหมู่บ้าน โดยการตั้งด่านเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง พบว่ามีการวัดอุณหภูมิ และมีเครื่องดื่มแก้ง่วงในแต่ละจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ทางด้านความเป็นอยู่ พบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่มีที่ดินในจำนวนที่จำกัด เช่น บางครัวเรือนมีที่นา แต่ไม่มีไร่ไว้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้มีรายได้ต่อปีเพียงปีละครั้งจากการทำนาเท่านั้น และพบว่าบางครัวเรือนไม่มีรายได้เสริมสำหรับค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน บางครอบครัวมีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองภายในครอบครัว และขายเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของตนอีกด้วย ทางด้านผลกระทบจากโรคโควิด – 19  เป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  ช่วงเวลาแห่งความอันตรายในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างง่ายดาย เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการป้องกันที่สามารถทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าวิธีที่เราจะกล่าวถึงอาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตปกติของเรา แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็น 1 ในวิธีที่ดีที่สุดที่เราควรทำเพื่อหลีกหนีเชื้อไวรัสอันตรายตัวนี้ได้ โดยมีวิธีการปฏิบัติหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริโภคอาหาร การหลีกหนีความเสี่ยง การดูแลเรื่องความสะอาด และการวัดไข้ การหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่ชุมชนแออัด หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือการสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรค หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับบุคคลอื่นให้ได้ระยะ 2 เมตร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่การระบาดของเชื้อไวรัส หลีกเลี่ยงการจับใบหน้าหากยังไม่มีการล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสของที่ต้องใช้รวมกันโดยตรง  และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบหรือการทานเนื้อสัตว์หายาก เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ง่ายมากขึ้นด้วยการกักตนเองอยู่บ้านและออกมาเมื่อถึงคราวจำเป็นเท่านั้น การกักตัวอยู่บ้านนั้นทุกคนสามารถทำได้เพื่อป้องกันตนเองไม่ใช่วิธีของผู้สุ่มเสี่ยงเสมอไป

 

 

อื่นๆ

เมนู