ข้าพเจ้านางสาว โสรญา หนองหาญ  ประชาชน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ประเภท ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  ประจำหลักสูตร: HSO5 ได้ปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน แบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เพื่อ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา13.00 ณ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

       

                 จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเป็นเกษตรกรและค้าขาย ทำงานในพื้นที่อำเภอที่ตนเองอาศัยอยู่ และประกอบอาชีพเสริม เช่น  ขายของชำ ทอผ้าไหม ผลผลิตที่ได้จากการทำการเกษตรกรถูกนำไปใช้ในการบริโภคและจำหน่าย ซึ่งต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืม รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ต่อเดือน

 

            การลงพื้นที่ในหมู่ 11 และหมู่ 12  ตำบลเมืองแฝก  พบว่าเป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและใช้ชีวิตอยู่อย่างสันติภาพ มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยส่วนมากประชาชนในชุมชนมีอาชีพทำนาเป็นหลัก และมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง ซึ่งประชาชนทุกคนได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม   สืบสานประเพณี เช่น ภาษาถิ่น และการทอผ้า เพื่อให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู