โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำแหน่ง กพร. อำเภอหนองหงส์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2564 อำเภอหนองหงส์ได้รับมอบหมายให้รับหนังสือราชการ และออกเลขหนังสือราชการ และลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแปลงจำลองโคกหนอนาโมเดลตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์และได้จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบ​ลหนองชัยศรี อำ​เภอ​หนองหงส์ จังหวัด​บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 -​ 24 กุมภาพันธ์​ 2564​ ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวตำบลหนองชัยศรีหมู่ที่ 13 ตำบ​ลหนองชัยศรี อำเภอ​หนองหงส์ จังหวัด​บุรีรัมย์ พร้อมจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าง ๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร่วมกับแนวคิด    การพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อสร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีภูมิคุ้มกัน ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแปลงจำลองโคกหนองนาโมเดลตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีกิจกรรมกับจิตอาสาภายใต้ชื่อ  “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี  ทำความดีด้วยหัวใจ”และตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยนายอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยหมู่บ้าน ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ร่วมกันทำกิจกรรมในโครงการนี้ กิจกรรมมีดังนี้ 1) อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) สาธิตการวัดพื้นที่โคกหนองนาโมเดล 3) สาธิตการทำปุ๋ยหมัก  และ 4) สาธิตการเพาะเมล็ดพืชผัก

รูปภาพประกอบการทำงาน

ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแปลงจำลองโคกหนอนาโมเดลตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมกับจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี“ทำความดีด้วยหัวใจ ที่ตำบลหนองชัยศรี

1.อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2.จิตอาสาพระราชทาน

3.สาธิตการวัดพื้นที่โคกหนองนาโมเดล

สาธิตการทำปุ๋ยหมัก

สาธิตการเพาะเมล็ดพืชผัก

สาธิตการวัดพื้นที่แปลงการทำโคกหนอนาโมเดล

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู