โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

***********************************

     สวัสดีครับ กระผมนายพงศธร ประสีระเตสัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองแฝก ได้ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านหนองแวง หมู่ 4 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564 เพื่อทำการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 02 เพิ่มเติม และได้รับมอบหมายให้เก็บแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมตามจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย

     การปฏิบัติงานของกระผมในเดือนมีนาคมนี้ ได้เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ในครั้งนี้กระผมได้เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งประกอบด้วยแบบสำรวจ 4 ชุดคือ ชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ชุดที่ 2 สำหรับตลาด ชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน และชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน บ้านหนองแวง หมู่ 4 นั้นไม่มีตลาดในหมู่บ้านแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไปซื้อของที่ตลาดนัดคลองถมบ้านหนองเก้าข่า หมู่ 3 ซึ่งเปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี โดยมีการควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยและมีมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ด้านที่พักอาศัย ประชากรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้าง ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจบางส่วน มีศาสนสถานประจำหมู่บ้านคือวัดโพธิ์ศรีทองหนองแวง และโรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองแฝกที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา (ม.ต้น) ดังนั้น การเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 ในครั้งนี้จึงประกอบด้วยชุดข้อมูลจำนวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ประชากรในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 30 – 65 ปี แต่ก็เป็นเพียงประชากรส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทำให้เราได้ทราบว่าหลังจากจบการศึกษาเมื่อถึงช่วงวัยทำงานประชากรส่วนหนึ่งจะแยกย้ายกันออกไปทำงานต่างจังหวัด และเมื่อถึงช่วงเทศกาลก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านตามโอกาสที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเดินทางกลับบ้านนั้นเป็นไปด้วยความลำบากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อมากพอสมควร

     ทั้งนี้ กระผมได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ และเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันกับแบบฟอร์ม 02 ที่มีเนื้อหาสาระของแบบสำรวจใกล้เคียงกัน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์ผลข้อมูลต่อไป

อื่นๆ

เมนู