โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

          ข้าพเจ้านางสาววรัญญา แทนไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการทอผ้าลายยกขิด โดยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงาน

          ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกจุฑามาศ ซารัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในตำบลเมืองแฝก

           ส่วนการลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูลนั้น ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ บ้านตูบช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยข้าพเจ้าได้ใช้แบบสอบถามของแบบฟอร์ม 01 และ 02 เพื่อเก็บข้อมูลให้สำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด ข้าพเจ้าได้พูดคุยซักถามข้อมูลจากประชาชนในชุมชนตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียด โดยคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักๆของชุมชน ได้แก่ ข้าว มันสำประหลัง ยางพารา และอ้อย ซึ่งพืชเหล่านี้สร้างรายได้หลักให้แก่ครัวเรือน นอกจากนี้ข้าะเจ้าและทีมงานยังได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด -19 บางส่วน ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู