โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

        ข้าพเจ้านางสาวอรอนงค์ วิไลฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการทอผ้าไหมยกขิดดอก  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 11  เดือนกุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเม็ก นายปอดภัย ประจวบบุญ ก่อนจะลงพื้นที่เข้าไปสอบถามชาวบ้านบ้านหนองเม็กเป็นลำดับถัดไป ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามการสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เป้าหมายตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ได้ระบุไว้

         

          ข้าพเจ้าได้เข้าพูดคุยและเก็บแบบสอบถาม ภายในบ้านหนองเม็ก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พูดคุยกับ ชาวบ้านในชุมชนหมู่ 8 บ้านหนองเม็ก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้จากการทำเกษตรกรรมทำนา ทำไร่ ทำสวน ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่มานานนับสิบปี หลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบให้  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้เป็นแบบฟอร์ม (01-02) สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังสำรวจด้านการประกอบอาชีพ  ด้านการทำการเกษตร ทำนา ทำการเกษตรปลูกผักแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ใหญ่ และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19   ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการสืบต่อไป

 

 

                 

 

                  

                                     

                                    วิดีโอประมวลผลการทำงานกลุ่มHS05

แหล่งข้อมูลอ้างอิงรูปภาพปกจาก : https://thaienews.blogspot.com/2019/10/blog-post_24.html

อื่นๆ

เมนู