ข้าพเจ้านางสาวชุติกาญจน์ ปาสานัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน  2564 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกจุฑามาศ ซ่ารัมย์ มาร่วมเป็นประธานในการเปิดงานโครงการ

               จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนพบว่า ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนซึ่งเป็นเจ้าบ้านและเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากคนส่วนมากที่เป็นวัยทำงานต่างแยกย้ายไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้จากการทำนา ทำไร่ ทำสวน จากการลงพื้นที่สำรวจทางการเกษตรในการทำไร่ทำสวน พบว่าชาวบ้านมีการทำอาชีพเสริมหลังจากปลูกข้าว ปลูกอ้อย เป็นการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้ในการอุปโภคบริโภค เช่นการปลูกพริกขาย ซึ่งทำรายได้เสริมให้กับชาวบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆ และในช่วงที่มีกระแสสถานการณ์โควิดผู้นำชุมชนและทีมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านก็มีการทำหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่ต่างๆ เห็นได้ว่ามีมาตรการป้องกันในการจัดการที่เคร่งครัด ทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมทางศาสนาของหมู่บ้านเห็นได้ว่าหมู่บ้านสระบัวทองไม่มีโรงเรียนประจำหมู่บ้านซึ่งเด็กๆในหมู่บ้านต้องไปเรียนที่หมู่บ้านใกล้เคียง อาทิเช่น ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งมีระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาตอต้น และมีเด็กนักเรียนบางส่วนไปเรียนที่โรงเรียนบ้าห้วยมะไฟ ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นาน ส่วนทางด้านวัฒนธรรมทางศาสนาบ้านสระบัวทองมีวัดประจำหมู่บ้านที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันทั้งจากชาวบ้านและเจ้าอาวาสที่ช่วยกันดูแลและพัฒนาวัดให้ร่มรื่นหน้าอยู่ทั้งยังมีการเชิญชวนให้ชาวบ้านมาเข้าวัดทำบุญตามประเพณีที่ได้ทำมาแต่เดิม

ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบหมายให้ ซึ่งได้แก่แบบฟอร์ม ( 01 02 06) สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรืองและชุมชน อีกทั้งยังสำรวจด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ทำนา ทำการเกษตรปลูกผักแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด -19 ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ประชาชนต่างมีความเห็นที่ตรงกันคือ สถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ประชาชนขาดรายได้ สภาวะของคนว่างงานมีมากขึ้น ประชาชนประสบปัญหาความยากจนเป็นบางส่วน ทั้งการสำรวจทางด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในหมู่บ้านและด้านวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวบ้านทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

     

 

อื่นๆ

เมนู