ข้าพเจ้า นางสาวปภัสรา ศรีวาลี ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 2-16   เดือนมีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ (หมู่ 9)  บ้านห้วยมะไฟ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านห้วยมะไฟ (หมู่9) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (06) โดยเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (01) และ (02) โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้มาใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค อีกทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน  ข้าพเจ้า จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนและการเฝ้าระวังโรคตามเป้าหมาย

โดยข้อมูลในการสำรวจอ้างอิงตามแนวปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รูปแบบในการสำรวจข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ แบบสำรวจชุดที่1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่2 สำหรับตลาดสดในพื้นที่ชุมชน แบบสำรวจชุดที่3 สำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจชุดที่ 4สำหรับโรงเรียน และข้าพเจ้าได้เก็บรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาในแบบฟอร์ม (01-02) สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังสำรวจด้านการประกอบอาชีพ ด้านการทำการเกษตร ทำนา ทำการเกษตรปลูกผักแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ใหญ่ และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด -19 บางส่วน โดยนำแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบให้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

——————– ขอบคุณค่ะ ——————–

อื่นๆ

เมนู