1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา โจนประโคน ประเภทนักศึกษา ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน แบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และยังได้มีการเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 06 คือการสำรวจที่พักอาศัย สำรวจโรงเรียน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจตลาดในชุมชน จากการลงสำรวจข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลยังเป็นผู้สูงอายุเช่นเดิม และในแต่ละครัวเรือนมีการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 อยู่เสมอ มีการล้างมือเป็นประจำ และหากมีอาหารผิดปกติมักจะไปพบแพทย์ รวมถึงโรงเรียนใน ตลาดชุมชน และศาสนสถาน ในเขตตำบลเมืองแฝกก็มีการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 เช่นกัน โดยมีเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับล้างมือ มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และยังมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยและป้องกันในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และที่ยังมีปัญหาอยู่คือ ภาะวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซา ส่งผลต่อรายได้ลดลง เกิดความยากจนของคนในชุมชน และยังเป็นปัญหาหลักที่ยังแก้ไขได้ยาก

       โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านเมืองแฝกและหมู่บ้านใกล้เคียง ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และตลาดชุมชนส่วนใหญ่มีการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่ออยู่ในที่สาธารณหรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก จะมีเจลแอลกอฮอล์บริการ  มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

อื่นๆ

เมนู