โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ

ข้าพเจ้า นายสุรศักดิ์ โต่นวุธ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้แบบฟอร์ม 06 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ covid 19 ณ บ้านหนองขุนปราบ และบ้านหนองขุนปราบน้อย

จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า ในสถานศึกษา (โรงเรียน) ยังมีมาตรการคัดกรองโรคที่ดี จากที่สอบถามเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้ข้อมูลว่า โรงเรียนมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน มีนโยบายให้เด็กนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และงดกิจกรรมที่ต้องอยู่ใกล้กันมากเกินไป ซึ่งเด็กนักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และแหล่งสำรวจต่อมาคือวัด จากการสอบถามชาวบ้าน ได้ข้อมูลว่ากิจกรรมหลายอย่างที่ต้องรวมตัวกันมาก ๆ ต้องงดไปในช่วงที่มีการระบาดของโรคอย่างหนัก แต่ช่วงนี้สามารถกลับมาจัดได้อย่างปกติแล้วบ้าง ส่วนมาตรการดูแลป้องกันคือการให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการสวมใส่หน้ากากอนามัยในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก และแหล่งสำรวจสุดท้ายที่ไปสำรวจคือตลาด ชาวบ้านหนองขุนปราบและบ้านหนองขุนปราบน้อย มีตลาดที่อยู่ใกล้มากที่สุดคือตลาด อ.บ.ต.พรสำราญ จากการสังเกตรอบนอก พบว่าในตลาดไม่มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายหรือจุดจัดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ คนในตลาดหลายคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย บ้างก็สวมไว้ที่คาง แต่ปริมาณผู้คนในตลาดไม่ถือว่าแออัดมาก

รูปภาพประกอบ

วีดิทัศน์ประกอบบทความ

 

อื่นๆ

เมนู