“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหลักสูตร HS05

การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

“U2T Covid week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

ภารกิจพิเศษ “U2T Covid week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงานของโครงการ U2T เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้โดยทางโครงการและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าไปดำเนินกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยจะมี 3 Step คือ

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลเราน่าอยู่มากขึ้น

 

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

การเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแผ่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์

จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

 

และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2564 ทางโครางการได้จัดกิจกรรมโดยลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกเพื่อจัดกิจกรรมส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยผู้ปฏิบัติงานจะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากบุคลากรสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเมืองแฝก มาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และข้อปฏิบัติก่อนและหลังฉีดให้แก่ประชาชนชาวตำบลเมืองแฝกที่เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่หนักอยู่ในตอนนี้ทำให้การจัดกิจกรรมมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนคนที่เข้าร่วม ทางโครงการจึงเชิญหัวหน้า อสม.ของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปกระจายในหมู่บ้านอีกทั้งยังได้ร่วมกันทำสเปรย์แอลกอฮอล์  เพื่อมอบให้ตัวแทน อสม.ที่มาประชุมเพื่อนำไปกระจายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านต่อไป

 

และในช่วงบ่ายทางคณะอาจารย์ประจำโครงการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองได้ร่วมกันเดินรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการระบาดโควิด-19 เพื่อเศรษฐกิจไทย และประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู