ข้าพเจ้านางสาวธิดา คำหล้า ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์สรุปผลการปฏิบัติผลการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม
ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของหมู่บ้านบุก้านตงทั้งระดับบุคลและครัวเรือน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน 2564 ได้รวบรวมข้อมูลดังนี้
โดยมีกระบวนการ วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและได้ทำการประชุมเพื่อ
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทำการเก็บข้อมูลตามแบบ 01 และ 02 เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแบบ 01 และ 02 ผลจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านบุก้านตงพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลัก ร่วมกับการปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ผักที่ปลูกอาทิเช่น บวม ฟัก แฟง ผักบุ้ง เป็นต้น ส่วนสัตว์เลี้ยงได้แก่ วัว ควาย หมู เป็ด และไก่ และส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนจะมีเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เศษฟาง ผัก ผลไม้ เศษอาหารในครัวเรือน รวมทั้งมีมูลสัตว์คือปุ๋ยคอก ซึ่งเหมาะแก่ ระบบเศรษฐกิจ ในส่วนพื้นที่ ต.แสลงพันระบบเศรษฐกิจ เป็นการปลูกข้าวเป็นหลักตามด้วยการปลูกพืชผสมผสาน การทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพและสามารถนำมาทำเห็ดฟางได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อช่วยส่งเสริมในด้านการค้าและการบริโภคในครัวเรือนเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมในระบบเกษตรพอเพียงหรือสนับสนุนการทำเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
รายชื่อสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมจำนวน 5 ครัวเรือนดังนี้
1.นางไผ่ แสงสำโรง บ้านเลขที่ 133 ม.12
2.นางวิไลรัตน์ เนียนสันเทียะ บ้านเลขที่ 6 ม. 12
3.นางอนงค์ ห้วยทอง . บ้านเลขที่ 9 ม. 12
4.นางประยูร ภาคะ บ้านเลขที่ 130/2 ม.12
5.นางสวัน เนียนสันเทียะ บ้านเลขที่ 14 ม. 12

อื่นๆ

เมนู