ข้าพเจ้านางสาวธิดา คำหล้า ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์สรุปผลการปฏิบัติผลการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมดังนี้
ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพบริบททั่วไปของหมู่บ้านบุก้านตงทั้งระดับบุคลและครัวเรือน โดยลงพื้นที่ ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน2564 พบว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่อยู่ในภาวะที่เฝ้าระวังและติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด 19 จากการระบาดทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบต่อการค้าขาย สินค้าทางการเกษตรเพราะชาวชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ตกต่ำลงไปมากส่งผลกระทบทั้งทางตรงละทางอ้อม
ประกอบกับช่วงนี้เป็นการเริ่มฤดูของการเพาะปลูกของเกษตรกรทำให้ชาวบ้านต้องเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว พืช ผัก และหญ้าไว้เป็นอาหารสัตว์เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านต้องดิ้นรนมากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในด้านการพัฒนาชุมชนของโครงการยังคงต้องดำเนินต่อไปภายใต้สภาพปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการดังนี้
1 .มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดโดยการสวมหน้ากาก อนามัยพกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้าน และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีน
2 .มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และรับวัคซีน
และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพจากการเพาะเห็ดฟางและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลังโดยทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมศึกษาและรับการฝึกอบรมกับสมาชิกในกลุ่มชาวบ้านข่อนข้างมีการระมัดระวังการป้องกันโรคเป็นอย่างดีมีกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนตามลำดับดังนี้
1 .การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิดและการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีน
โดยมีลำดับกิจกรรมดังนี้
1 .1 การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณพื้นที่สาธารณะและที่มีประชาชนรวมกันจำนวนมาก เช่น วัด ห้องน้ำวัด ศาลาประชาคมบ้านแสลงพัน
1 .2 การทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การทำเจลแอลกอฮอล์แจกจ่าย การทำสบู่แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านแสลงพันร่วมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่นและ อสม.ในพื้นที่บ้านแสลงพัน หมู่7 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 การเดินรณรงค์เชิญชวนการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การพูดเชิญชวนตามหลังคาเรือนต่างๆกับชาวบ้านร่วมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่นและอสม.ในพื้นที่บ้านแสลงพันหมู่ 7 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพจากการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลังที่ วัดป่าแสลงพัน
โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 5 คน
จากตัวแทนสมาชิกครัวเรือนของบ้านบุก้านตง หมู่ที่12
ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพจากการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง

รายชื่อสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมจำนวน 5 ครัวเรือนดังนี้
1.นางไผ่ แสงสำโรง บ้านเลขที่ 133 ม. 12
2.นางวิไลรัตน์ เนียนสันเทียะ บ้านเลขที่ 6 ม. 12
3.นางอนงค์ ห้วยทอง บ้านเลขที่ 9 ม. 12
4.นางประยูร ภาคะ บ้านเลขที่ 29 ม. 12
5.นางสวรรค์ เนียนสันเทียะ บ้านเลขที่ 14 ม. 12

อื่นๆ

เมนู