บทความสรุปผลการปฎิบัติงาน

เดือนสิงหาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

โดยนางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าร่วมกับทีมสมาชิกผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการได้จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าที่บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12และบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่16  ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน10ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีทีมผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ จำนวน18คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

ปรับปรุงต่อเติมโรงเรือนให้มีความเหมาะสม มั่นคง มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดนางฟ้า

และได้มีการประสานงานกับชุมชนเพื่อขอไม้ไผ่มาใช้ในการปรับปรุงสถานที่และประสานขอแรงจากสมาชิกในชุมชนและทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานจัดทำชั้นวางเห็ดและจัดวางก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 800ก้อน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต ข้าพเจ้าได้มีการไปเปิดก้อนเชื้อเห็ดที่เดินเต็มแบบสมบูรณ์แล้วที่โรงเรือนบ้านบุขี้เหล็กร่วมกับสมาชิกในทีมปฏิบัติงาน และได้มีการให้คำแนะนำในการดูแลก้อนเชื้อเห็ดและวิธีการเก็บผลผลิตจากวิทยากรและข้าพเจ้าได้มีการนำคำแนะนำจากวิทยากรแนะนำไปเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นการปฏิบัติไปในทางเดียวกันและมีความรู้ให้การดูแลการเก็บผลผลิตเห็ดมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

และแนะนำการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่หมู่บ้านบุก้านตง บุก้านตงพัฒนา หนองตาดตามุ่งและบุขี้เหล็ก

ผลผลิตที่เกิดขึ้น บ้านบุก้านตงและบุก้านตงพัฒนา เห็ดจำนวน800ก้อน 8วัน ผลผลิต23กิโลกรัม ขายได้1840บาท

บ้านหนองตาดตามุ่ง 1000ก้อน 17วัน ผลผลิต 46.25 กิโลกรัม ขายได้3911บาท

รายรับ-รายจ่าย โรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่ง

จำนวนก่อนเชื้อเห็ด   1000  ก้อน

วันที่              กิโลกรัม          บาท

16 กค. 64         0.7                60                                         13 สค. 64         1.4                112

17 กค. 64         0.5                40                                          14 สค. 64         8.8                850

18 กค. 64         3                  260                                         15 สค. 64        12.2            1010

19 กค. 64         3                  240                                         16 สค. 64          6                  490

20 กค. 64         2                  160                                             รวม             46.25          3946

21 กค 64          0.7                 60                                          ซื้อถุงหิ้ว                                    35

27 กค. 64         1.8               144                                           คงเหลือ                                 3911

28 กค. 64         1.2                  96

30 กค. 64         3.2               284

5 สค. 64           0.5                  40

6 สค. 64           0.25                20

7 สค. 64           0.5                  40

12 สค.64          0.5                  40

 

จากผลผลิตที่ได้มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากจึงอยากจะมีการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยการนำไปแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยการทำเป็นแหนมเห็ดหรือเห็ดฝอยอยู่ระหว่างการทดลองและการปรึกษาหารือกันในกลุ่ม

ทั้งนี้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงทำให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

ได้จัดทำวีดีโอแนะนำการเพาะเห็ดเพื่อสร้างอาชีพและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบ 01 02 06ลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในรอบการประเมิณครั้งที่1 ระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฏาคม 2564และได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสำคัญรายตำบล

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานทุกคนได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทำให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู