โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย             จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

        หลักสูตรHS-06:การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้าพเจ้า น.ส วรัญญา พิมพ์เชื้อ กลุ่มประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงประชุมแผนการปฏิษัติกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์2564เวลา13.30น ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปทั้งระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิษัติงานกับทีมงานเมื่อวันที่12-13กุมภาพันธ์2564เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามพื้นที่บ้านแสลงพัน ม.7ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีจำนวน112หลังคาเรือนและจำนวนประชากร663คนการใช้ภาษาในชุมชนคือภาษาอีสานสภาพแวดล้อมในชุมชนหลังคาเรือนค่อนข้างติดกันจากการสำรวจข้อมูลในชุมชนพบว่าประชากรในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากประชากรที่เป็นวัยทำงานได้ไปทำงานนอกชุมชนและต่างจังหวัดรายได้ในครัวเรือนได้มาจากลูกหลานส่งมาให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลักษณะอาชีพส่วนมากประกอบอาชีพทำนารองลงมาคือรับจ้างทั่วไปปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นต้น

ในชุมชนมีวัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ทำบุญตามจารีตประเพณีมีโรงบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้หมู่บ้านและการคมนาคมส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวในการไปจับจ่ายใช้สอยในตัวจังหวัดในชุมชนพบประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19covid19บางกลุ่มและได้กลับมาประกอบอาชีพค้าขายที่บ้านตัวเองเช่นขายไก่ย่างขายน้ำปั่นและปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่เหลือไว้จำหน่ายเป็นบางส่วนเพื่อเป็นรายได้เสริมแต่บางหลังคาเรือนต้องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้น

ส่วนที่เป็นปัญหาคือร่องระบายน้ำอุดตันทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบางจุดในชุมชนซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอขอบพระคุณ นาง อุไรรัตน์ พนารินทร์ใหญ่บ้าน บ้านแสลงพันม.7และประชาชนในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ได้อำนวยความสะดวกและเป็นกันเองในชุมชนซึ่งข้อมูลที่เก็บมานี้จะได้นำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรประชุมวางแผนการลงเก็บข้อมูล

ลงเก็บข้อมูลในชุมชน

สภาพแวดล้อมและปํญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

อื่นๆ

เมนู