บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มนักศึกษา

ประจำเดือนกรกฎาคม

***************************************************

  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม

เนื่องด้วยตำบลแสลงพันมีผู้ติดเชื่อโควิด-19 ซึ่งเป็นพื้นที่ในหมู่บ้านที่ผมรับผิดชอบ คือศูนย์เด็กเล็กอบต.แสลงพัน อยู่ที่วัดศรีสวัสดิ์ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่10 จึงมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันโรคโควิด-19

Step1 ทำความสะอาดพื้นที่ในบ้านที่อยู่อาศัย บริเวณสถานที่สาธารณะและที่มีประชาชนร่วมกันในการทำกิจกรรม เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรคซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อที่สามารถทำให้เกิดการระบาดได้

Step2 ได้มีการจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่และการทำเจลแอลกอฮอล์โดยได้มีการนำประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำสบู่ล้างมือสมุนไพรสำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อป้องกันเชื้อโรคโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

Step3 เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดย การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์ลดการรวมกลุ่มผู้คนและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสและได้มีการแจกจ่ายสบู่ล้างมือซึ่งได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส

   2. สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด

บ้านหนองตาดตามุ่งร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งชาวบ้านสมาชิกโครงการเข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

     วัสดุอุปกรณ์

-ท่อPVC

-อิฐบล็อก/อิฐมอญ

-เหล็ก/ลวด

-ทราย

-ผ้าสแลน

-ไม้ยูคา

-จอบ/เสียม

    ขั้นตอนการทำ

-นำทรายเทรองพื้นในโรงเรือน

-วางอิฐบล็อกวางเป็นช่องๆให้ความกว้างเท่ากัน

-ใช้ท่อPVCประกบทั้ง2ข้างของอิฐเป็นตัวยึดไม่ให้ล้ม

-ใส่อิฐบล็อก1ก้อน อิฐมอญ2ก้อน อิฐบล็อกอีก1ก้อนแล้วใส่เหล็ก4เส้นพลาดในแนวนอน

-ทำแบบนี้จนครบทั้ง4ชั้น หรือตามความเหมาะสมของเจ้าของโรงเรือน

-ขุดหลุมเพื่อใส่เสาไม้เพิ่มป้องกันแสงแดด

-ใช้ผ้าสแลนกับลวดมัดล้อมรอบโรงเรือน2รอบเพื่อให้ควบคุมความชื้น

-นำก้อนเห็ดมาเรียงในชั้นชั้นละ3แถวก็เป็นอันเสร็จ

   

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

  3. ติดตามและให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง แบบโรงเรือน

ในวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2564  มีประชาชนที่เข้าอบรมคือสมาชิกบ้านหนองตาดตามุ่ง โดยมี วิทยากรด้านเห็ด คุณภัทร ภูมรา พร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันร่วมกันให้ความแนะนำในการดูแลรักษาทั้งส่วนของโรงเรือนและตัวก่อนเห็ด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกที่เราร่วมโครงการเอง และวิธีการขายจนเกิดเป็นอาชีพหรือเข้มแข็งยังยืนจนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

ไม่มีคำอธิบาย

4. ผลจากการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาพรวม

โดยภาพรวมแล้วสมาชิกโครงการและผู้นำในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและฝึกอบรมเป็นอย่างดี แต่มีข้อผิดพลาดในการเกิดผลผลิตภัณฑ์ในการอบรมครั้งแรก ผลในการปฏิบัติติเห็ดฟางที่ได้เป็นเห็ดโคนน้อยเนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิที่ยากทำให้เห็ดไม่เจริญเติบโต จึงทำการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเห็ดนางฟ้า ทั้งนี้ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากตัวแทนชาวบ้านเพราะเห็ดออกดอกดี ทำให้เกิดโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าขึ้นให้กับกลุ่มหมู่บ้านที่ต้องการทำเห็ดเพื่อต่อยอดรายได้ในครัวเรือนสู่ชุมชน

  5. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในทีมผู้ปฏิบัติงาน

-สร้างโรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่ง โดยทำหน้าที่รอบผ้าสแลนเนื่องจากแบ่งทีมงานออกเป็น2 กลุ่ม

-ทีมบ้านหนองตาดตามุ่งจึงมีผู้ชายคนเดียว

-ติดตามประสานงานบ้านสี่เหลี่ยม เรื่องเห็ดในตะกร้าที่ได้อบรมผ่านมา

-ติดตามสอบถามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย   à¹„ม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู