หลักสูตร: HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ตำบลแสลงพัน  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางศุภาณันริชาร์ดส ประเภทประชาชน

ข้าพเจ้านางศุภาณัน ริชาร์ดส ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงประชุมวางงานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ วัดป่าบ้านแสลงพัน เพื่อเตรียมวางแผนงานให้เข้มข้นขึ้นในการเก็บข้อมูลตามแบบ 01 และ 02 เพื่อจะได้นำข้อมูลที่สำรวจได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อวันทึ่ 11- 12 มีนาคม 2564 เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่งอีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบ 100% เพื่อจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในขั้นต่อไป ในการสำรวจรอบนี้ได้เจอสภาพปัญหาแตกต่างกันไป พื้นที่ทั่วไปใชชุมชนเป็นทึ่ราบซึ่งบางครั้งได้พบบางบริเวณในชุมชนมีสภาพสภาพแวดล้อมสูงต่ำ และในหมู่บ้านใกล้เคียงมีแหล่งน้ำท่วมขัง

เขตพื้นที่ ทิศเหนือติดกับตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดกับตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออกติดกับตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตกติดกับตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำให้การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านได้สะดวกถึง 2 เส้นทาง คือการเดินทางโดยรถยนต์ และทางรถไฟ แต่ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ซึ่งการคมนาคมสะดวกแบบนี้พบนักเรียนที่ไปเรียนนอกเขตพื้นที่นิยมเดินทางโดยรถไฟเพราะถูกและสะดวกและรถไฟก็มีเวลาออกจากชุมชนเป็นเวลาที่แน่ และในที่นี้รวมถึงแม่ค้าในชุมชนที่เอาผักสวนครัวไปขายนอกพื้นที่เช่นตลาดลำปลายมาศและตลาดสดในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

     จากการสำรวจข้อมูลในรอบนี้ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับร้านขายอาหารตามสั่งทึ่ตั้งอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านพบปัญหาว่าโดนกระทบจากโรครบาดโควิด-19 พอสมควรทำให้ยอดขายลดลงพอสมควรแต่โชคดีทึ่ครอบครัวไม่ได้จ้างแรงงานเพรสะคนในครอบครัวช่วยกันทำงาน และได้เลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริมซึ่งมีแม่พันธุ์อยู่ 2 ตัวและตอนนี้ได้ให้ลูกคอกละ 11 ตัว ซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งหักลบจากค่าอาหารในแต่ละเดือนแล้วก็ยังมีเงินไว้สำรองในการค้าขายต่อไป และยังเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์ไว้ในสระขนาดใหญ่เพื่อไว้อุปโภคและจำหน่ายในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย

ความโดดเด่นในชุมชนนี้อีกแห่งคือบ่อตกปลาของคุณวิญญู โพธิวงค์ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นทางเข้าวัดป่าบ้านแสลงพัน ซึ่งเมื่อก่อนคุณวิญญูเคยขออนุญาตทำโคกหนองนาโมเดลแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่แห่งนี้จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ ในบริเวณพื้นที่ 22 ไร่ มีขุดสระเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ซึ่งเลี้ยงปลาสายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์อเมซอน ซึ่งเหมาะกับการสร้างจุดตกปลาไว้ให้ลูกค้าตกปลาได้หลายจุด พื้นที่รอบสระปลูกกล้วย มะละกอ ไผ่กินหน่อและต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และในอนาคตจะได้พัฒนาให้เป็นบ่ตกปลาขนาดใหญ่ เพราะตอนนี้มีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการส่วนมากคือคนทึารู้จักกันและกลุ่มชาวต่างชาติเป็นบางส่วน และพื้นที่บริเวณติดกันคือทึ่ดินของคุณยายพุฒิ  ทะเลรัมย์ ที่แห่งนี้ได้เลี้ยงปลาในสระขนาดใหญ่เพื่อไว้กินและจำหน่าย และรอบขอบสระไก้ปลูกฝรั่งกิมจู มะละกอ ส้มโอและผักสวนครัว คุณยายบอกว่าลูกสาวทำงานในตัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์เวลามีผลผลิตจากสวนก็จะเก็บไปจำหน่ายให้กับเพื่อนร่วมงานทำให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอขอบพระคุณนายวีระชัย แซกรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตาดตามุ่ง ภริยาผู้ใหญ่บ้านและประชากรในชุมชนเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความสะดวกและเป็นกันเองทุกครั้งในการลงเก็บข้อมูลในชุมชน ซึ่งข้อมูลที่เก็บนี้จะได้นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

 อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมวางแผนงานกับทีม

ลงเก็บพื้นที่ในชุมชน

โคกหนองนาของคุณวิญญู โพธิวงค์

อื่นๆ

เมนู