หลักสตูรHS06การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์.        นางสาว วรัญญา  พิมพ์เชื้อ

 

ข้าพเจ้านางสาว วรัญญา พิมพ์เชื้อกลุ่มHS06ตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมแผนการปฏิษัติงานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่6มีนาคม2564

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่11-12มีนาคม2564เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามพื้นที่บ้านแสลงพันหมู่7มีทั้งหมด112ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด675คนชาย335คนหญิง340คนพื้นที่ทั้งหมดของบ้านแสลงพันหมู่7มีเนื้อที่723ไร่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรบ้านแสลงพันเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมการพัฒนาทางการเกษตรยังเข้าไม่ถึงเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สร้างมูลค่าให้ชุมชนมีซางข้าวเอาไว้เลี้ยงสัตว์ประชากรส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ประชากรวัยทำงานได้ไปทำงานนอกชุมชนและต่างจังหวัดรายได้ในครัวเรือนได้มาจากลูกหลานส่งมาให้และประกอบอาชีพทำนาปลูกผักส่วนครัวไว้กินเองรองลงมาคือรับจ้างทั่วไปในชุมชนมีวัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านประชากรได้ใช้เป็นสถานที่ทำบุญส่วนสถานศึกษาก็อยู่ในชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้หมู่บ้านการคมนาคมใช้รถส่วนตัวในการจับจ่ายใช้สอยมีร้านค้าขายอาหาร,,เครื่องดื่ม,เครื่องใช้,เครื่องประดับและปุ๋ยบำรุงดินทางการเกษตรสะดวกดีประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19ได้กลับมาประกอบอาชีพค้าขายที่ชุมชน

ปัญหาญหาในชุมชนพบว่าระบบน้ำประปาเสียน้ำไม่ไหลบ่อยมากไม่มีน้ำใช้สอยตอนนี้มีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วเป็นบางส่วนแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะน้ำในบ่อเริ่มแห้งแล้วทั้ง2บ่อ  จากการสำรวจได้พูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักสวนครัวได้ขุดบ่อน้ำไว้ใช้ในการเกษตรส่วนบุคคลเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในการเกษตรที่สร้างรายได้

ตลอดทั้งปีเช่นปลูกพริก,มะเขือ,หอมแดง เป็นต้น

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ช่วยนางบังอร ชแปร์เบอร์ที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้และขอขอบคุณนางอุไรรัตน์ พนารินทร์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแสลงพันหมู่7และประชาชนในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสะดวกและเป็นกันเองในชุมชนซึ่งข้อมูลที่เก็บมานี้จะนำไปพัฒนา

เศรษกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

ประชุมการวางแผนปฏิษัติงานเดือนมีนาคม

 

อื่นๆ

เมนู