โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตรHS-06 :การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้าพเจ้านางศุภาณัน ริชาร์ดส ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงประชุมวางงานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน  เพื่อสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเพื่อนำข้อมูลทึ่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อวันทึ่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง ซึ่งมีจำนวนครัวเรือน 130 หลังคาเรือน และจำนวนประชากร 583 คน  การใช้ภาษาในชุมชนคือ ภาษาอีสาน (เว้าลาว) สภาพแวดล้อมในชุมชนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และสะอาดไม่มีขยะให้เห็นจากการสำรวจข้อมูลในขุมขนพบว่าประชากรทึ่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพราะ ประชากรวัยทำงานได้ไปทำงานนอกชมชนและต่างถิ่น รายได้ในแต่ละเดือนเกิดขึ้นจากลูกหลานส่งเงินมาให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลักษณะอาชีพส่วนมากประกอบอาชีพทำนา รองลงมาคือรับจ้างปลูกผักขายและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในชุมชนมีวัดตั้งติดกับหมู่บ้านประชากรได้ใช้เป็นสถานที่ทำบุญตามจารึตประเพณีของชุมชน มีศูนย์ส่งสุขภาพประจำตำบลใกล้หมู่บ้านและการคมนาคมใช้รถส่วนตัวในการไปจับจ่ายใช้สอยในตัวจังหวัด

ในชุมชนพบประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรค Covid-19 บางกลุ่ม และได้กลับมาค้าขายที่บ้านตัวเอง ดังนั้นจึงทำให้ผู้พบร้านค้าในชุมชนอาทิเช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านไก่ย่างและร้านขายของชำมากขึ้น และในครั้งนี้ข้าพเจ้าประทับใจคุณป้าท่านหนึ่งท่านได้ทำผลิตภัณฑ์คือกะติบข้าวเหนียวโดยใช้วัสดุจากต้นไหลที่ปลูกไว้หน้าบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมากและข้าพเจ้าได้อุดหนุนจำนวน 1 ชิ้นและได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปสู่การปรับปรุงและหาแหล่งจำหน่ายต่อไป

จากการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้พบผู้นำอีกท่านคือสมาชิกสภาตำบล ท่านได้ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนคือป่าไม้ ซึ่งมีเนื้อที่ 68 ไร่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของขุมขน และท่านได้บอกถึงปัญหาสภาพแวดล้อมในขุมอีกว่าท่อระบายน้ำในชุมชนอุดตันซึ่งได้งบประมาณมาขุดลอกใหม่แล้วบางจุด แต่บางจุดต้องรองบประมาณลงมาถึงจะได้ทำ้การขุดลอกและปัญหาหนึ่งคือที่จัดเก็บขยะของชุมชนไม่มี ประชากรในชุมชนต้องเอาขยะไปทิ้งในตัวจังหวัด อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยพัฒนาปรับปรุงให้ชมชนโดยด่วนเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ชุมชนได้ถูกจุดและชุมชนจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป

      สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอขอบพระคุณ  ไปนายวีระชัย แซกรัมย์และภริยา ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองตาดตามุ่ง และประชากรในชุมชนเป็นอย่างสูง ที่ได้อำนวยความสะดวกและเป็นกันเองในชุมชน ซึ่งข้อมูลที่เก็บนี้จะได้นำไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรประชุมวางแผนงานการลงเก็บข้อมูล

  

ลงเก็บข้อมูลในชุมชน

กระติบข้าวทำจากต้นไหล

สภาพปัญหาของชุมชนในบางจุด

 

อื่นๆ

เมนู