หลักสูตร: HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางศุภาณัน ริชาร์ดส   ประเภทประชาชน

ข้าพเจ้านางศุภาณัน ริชาร์ดส ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลบ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์สภาพทั่วไปในชุมชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ประชากรทั้งตำบลได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 เป็นอย่างมากเพราะมีคนในชุมชนได้เดินทางมาจากพื้นทึ่เสี่ยงและติดเชืัอมาด้วย ทำให้เกิดการระบาดไปสู่คนในชุมชนหนึ่งรายและเจ้าตัวที่ติดเชื้อมาก็เสียชีวิตลงอย่างรวดเร็ว ทำใช้ประชากรทั้งตำบลเกิดความหวาดกลัวและเสียขวัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้นำในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องประกาศงดการเดินทางเข้าออกชุมชนในกลุ่มที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นรถขายสินค้าต่างๆ คนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขับรถเร่ขายไปมาและการขายอาหารสดต่างๆ ทำให้ประชากรในชุมคนอยู่อย่างหวาดระแวง การดำเนินชีวิตต้องอยู่อย่างระวังปิดแมสคุยกัน มีเจลฆ่าเชื้อไว้ใกล้มือตลอดเวลา ร้านค้าก็ซบเซาไม่ค่อยมีผู้คนไปใช้จ่ายได้เหมือนปกติอย่างเคย ทำให้เกิดความยากลำบากในการเก็บข้อมูลมาก เพราะผู้ปฏิบัติงานก็กลัวการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 เช่นเดียวกัน แต่ก็ไดัใช้ความพยายามและความไม่ประมาททุกครั้งที่ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

[

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการได้ให้ทีมปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ให้แก่ชุมชน ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นประชาสัมพันธ์ให้ประชากรในชุมชนได้กินร้อนช้อนกลาง การใช้ผ้าแมสปิดปากอยู่ตลอดเวลา และหาเวลาไปเปิดผ้าแมสในสถานที่ห่างไกลผู้คน เพื่อสูดเอาอออกซิเจนเข้าไปบ้างจะได้ไม่มีปัญหาในทางระบบหายใจ ออกจากห้องน้ำก็ล้างทำความสะอาดมือและใช้เจลฆ่าเชื้อตลอด และผู้ปฏิบัติงานและทีมงานก็ได้รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โดยการเชิญชวนให้ประชากรในชุมชนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ บางคนได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว พร้อมทั้งบอกอาการหลังฉีดวัคซีนแล้วไม่ไดัมีปัญหาอะไรซึ่งทำให้คนที่รับฟังแล้วก็สบายใจและพร้อมจะไปรับวัคซีนเข็มแรกและเข็มต่อไป ส่วนการลงทะเบียนของประชากรในชุมชนเพื่อรับการฉีดวัคซีนเป็นหน้าที่ของอสม.ประจำหมู่บ้านจึงไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนรับวัคซีนในชุมชน

ส่วนการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดร่วมกับชุมชนทรมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำความอะอาดวัดป่าบ้านแสลงพันและศาลาประชาคมบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ บ้านหนองสรวง บ้านบุขี้เหล็ก และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาดตามุ่งในชุมชน มีประชาชนมาร่วมทำความสะอาดพอสมควร

ในการรณรงค์ครั้งนี้ได้มีผู้นำได้ร่วมเดินรณรงค์ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานด้วย คือนายวีระชัย แซกรัม ผู้ใหญ่บ้านหนองตาดตามุ่ง และนายสมนึก ทราบรัมย์ กำนันตำบลแสลงพัน และคณะอสม. อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับได้แจกสบู่ล้างทำความสะอาดมือ สเปรย์แอลกอฮอล เจลแอลกอฮอลฆ่าเชื้อโรค และแมสปิดปากแก่ครอบครัวที่เสี่ยงและครัวเรือนที่ขาดแคลน กิจกรรมนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชากรในชุมชนเป็นอย่างมาก

และปิดท้ายไม่ลืมการพูดเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนตามหลังคาเรือนอีกครั้ง พร้อมทั้งปิดป้ายประชาสัมพันธ์และรถประชาสัมพันธ์ของท่าน สส.โสภณ ซารัมย์ มาเสริมอีกแรงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชากรในชุมชนมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่การรณรงค์ป้องกันโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในครั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรก็ไม่ลืมที่จะฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้แก่กับประชากรกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่างไป และการทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในชุมชนได้ โดยรอบแรกได้จัดอบรมขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่องการเพาะเห็ดหางจากฟางข้าวแบบในตะกร้า มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดคือ นายภัทร ภูมรา เจ้าของฟาร์มเห็ดอำเภอประโคนชัย วัตถุประสงค์หลักคือ

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเพาะเห็ดฟางออกดอกได้

2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลดภาระค่าอาการในครัวเรือน

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเพิ่งพาตัวเองได้

4.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแลกเปลี่ยนและให้องค์ความรู้กับผู้อื่นได้

การจัดอบรมเน้นความปลอดภัยเป็นหลักจึงมีผู้เข้าอบรมบางส่วนในวันทึ่ 1 มิถุนายน 2564 ซี่งมีสมาชิกประมาณ 24 คน และทีมผู้ปฏิบัติงาน 20 คน สถานที่อบรมคือวัดป่าบ้านแสลงพัน ประชากรที่เข้าอบรมมีบ้านหนองตาดตามุ่ง 6 คน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด บ้านแสลงพัน 5 คน บ้านแสลงพันพัฒนา 3 คน บ้านบุก้านตง 5 คน และบ้านบุก้านตงพัฒนา 5 คน ผลการอบรมเป็นไปอย่างรื่นไหลกลุ่มเป้าหมายตั้งใจและฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน และมีการสอบถามข้อสงสัยเป็นระยะๆ สลับหมุนเวียนเป็นกลุ่มจนครบ 4 ฐานการเรียนรู้ โดย

ฐานที่ 1 เรียนรู้การทำเชื้อเห็ดนางฟ้า

ฐานที่ 2 เรียนรู้การเพาะเห็ดฟาง

ฐานที่ 3 เรียนรู้การการแปรรูปเห็ดนางฟ้า

ฐานที่ 4 การเรียนรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ซึ่งฐานนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นผู้พาฝีกปฏิบัติเนื่องจากได้รับการฝึกอบรมจาก นางอำนวย ศรีคล้าย วิทยาการปราชญ์ชาวบ้าน มาแล้วในครั้งทึ่ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยไปปรับปรุงดินทางการเกษตรและลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีได้

การอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า

ฐานการเรียนรู้การทำก้อนเห็ดนางฟ้า

 

ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดฟาง

ฐานการเรียนรู้การแปรรูปเห็ดนางฟ้า

ฐานการเรียนรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

การจัดอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยที่เหลืออีก 12 หมู่บ้าน เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก4 ข้อ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ข้าพเจ้าได้อุทิศแรงกายไปช่วยทีมผู้ปฏิบัติงานอีก 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 อบรมสมาชิกกลุ่มย่อย 2 หมู่บ้านได้แก่

1.บ้านหนองผักโพด

2.บ้านสามเขย

สถานที่จัดอบรม ณ ศาลากลางหมู่บ้านสามเขย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 อบรมสมาชิกกลุ่มย่อย 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1บ้านหนองระนาม

2.บ้านหนองตาหล่า

3.บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ

4.บ้านสี่เหลี่ยมน้อย

สถานที่จัดอบรม ณ ศาลาข้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 อบรมสมาชิกกลุ่มย่อย 3 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านโคกใหม่

2.บ้านหนองสรวง

3.บ้านโคกใหม่พัฒนา

สถานที่จัดอบรม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองสรวง

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 อบรมสมาชิกกลุ่มย่อย 3 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านบุขี้เหล็ก

2.บ้านบุขี้ดหล็กใหม่

3.บ้านบุขี้เหล็กให่พัฒนา

สถานที่จัดอบรม ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ สุธีกิติ์ ฟอดสูงเนิน อาจารย์ประจำหลักสูตร และข้าพเจ้านางศุภาณัน ริชาร์ดส ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าจะยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 อยู่ก็ตาม กลุ่มเป้าหมาย ทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำพาชุมชนให้เพิ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 17 ชุมชน กำนัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน คณะอสม.ประจำชุมชนทุกท่านและประชากรในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมรณรงค์การป้องกันกานแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 และให้ความสะดวกและมีความเป็นกันเองทุกครั้งในการลงเก็บข้อมูลในชุมชนซึ่งข้อมูลที่เก็บนี้จะได้นำไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจะได้นำไปสู่การป้องการและการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

อื่นๆ

เมนู