• หลักสูตร: HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำเดือนเมษายน

ตำบลแสลงพัน  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางศุภาณัน ริชาร์ดส ประเภทประชาชน

เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ วัดป่าบ้านแสลงพัน ในครัังนี้ได้ระดมความคิดเพื่อหาข้อสรุปถึงความต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพของชุมชนซึ่งสรุปจากการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกับชุมชนที่ผ่านมาว่าอาชีพทึ่น่าจะเกิดขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือ การเพาะเห็ดฟาง รองลงมาคือการทำปุ๋ยหมัก เพราะจากการสำรวจที่ผ่านมาได้เห็นเศษใบไม้ในชุมชนเยอะมากและฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวจากฤดูกาลทำนา

หลังจากได้ข้อสรุปจากที่ประชุมข้าพเจ้าได้ไปติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อบอกวัตถุประสงค์จากการประชุมมาและผู้นำไดเเห็นชอบกับมติทึ่ประชุมมา ท่านก็อาสาจะประกาศให้คนทึ่สนใจเข้ามาสมัครกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดฟางและการทำปุ๋ยหมักในชุมชน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อประชากรในชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่ประชากรก็ทำการเกษตรเป็นหลัก หลังฤดูกานเก็บเกี่ยวแล้วก็ว่างงานทำให้ไม่มีรายได้อื่นเข้ามาเสริม ทำให้เกิดปัญหาการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นซึ่งยากแก่การหาเงินมาใช้หนี้ไก้ตามกำหนดจนเกิดปัญหาการกูหนี้ไม่มีสิ้นสุด จนทำให้ประชากรในชุมชนเกิดหนี้สินหลายได้ ท่านผู้นำเล็งเห็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ประกาศรับสมัครผู้สนใจการเพาะเห็ดฟางและปุ๋ยหมักระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่บ้านผู้ใหญ่วีรชัย แซกรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองตาดตามุ่ง ซึ่งประชากรผู้สนใจการเพาะเห็ดฟางและหฝปุ๋ยหมักได้มาสอบถารายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมโดยมีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน มีดังนี้1

1. นายแสน หวานเขียง

2 นางทองใหม่ อุทัย

3.นางสุนีย์ พะลังมาก

4.นายวีรชัย แซกรัมย์

5. นายทองสุข ชัยสิทธิ์

และบ้านแสลงพัน หมู่ 7 สมัคร 5 คน บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 สมัคร 3 คน ข้าพเจ้าและทีมงานจักขอบคุณผู้นำทั้งสามหมู่บ้านเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพาะเห็ดและการทำปุ๋ยหมักจะสามารถช่วยยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายตำบลตามเจตนาของโครงการนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประชุมสรุปวิเคราะห์ข้อมูลกับอาจารย์ประจำ

หลักสูตรและทีรับสมัครผู้สนใจการเพาะเห็ดฟาง

วีดีโอประเดือนเมษายน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู