รายงานผลปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงานประจำเดือนเมษายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หลักสูตรHS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาววรัญญา พิมพ์เชื้อ

กลุ่มประเภทประชาชน

ข้าพจ้าและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมแผนถอดบทความเมื่อวันที่22มีนาคม 2564เวลา09.30น.-11.00น.ณ.วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่

สำรวจประชากรที่ให้ความสนใจในการทำเห็ดฟางและปุ๋ยหมักที่ทำมาจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่ง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้สำรวจพื้นที่มีอยู่3หมู่บ้านได้แก่ 1บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่5

2.บ้านแสลงพัน หมู่7และ3บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่14 จากการลงสำรวจพื้นที่ได้พบว่ามีประชากรให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการมีอยู่ทุกหมู่บ้าน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการรับสมัคผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่26-27มีนาคม2564ที่บ้านแสลงพันหมู่7ตำบลแสลงพันซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมสรุปงานเมื่อ

วันที่5เมษายน2564บ้านแสลงพันหมู่7ได้สมาชิกเข้าร่วมโครงการมี5คนรายชื่อมีดังนี้

1.นางสำราญ เลิศล้ำ

2.นางสมภาร คำบาง

3.นางทองยุทธ ทูลไธสง

4.นางหัส สมานมิตร

5.นางอมร แก้วกัลยา

โดยทั้ง 5 คนนี้สนใจประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟาง จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง  เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น หาได้ง่าย และราคาไม่แพงจนเกินไป  นอกจากนั้น  เห็ดฟาง ยังเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปแต่ขาดตลาด ทำให้ราคาในท้องตลาดมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 65-80 บาท และยังใช้เวลาน้อยในการผลิตเห็ดชนิดนี้ ไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน เลี้ยงง่ายกว่าเห็ดชนิดอื่น

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่จัดเตรียมสถานที่ให้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณประชากรในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการรับฟังและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ประชากรในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป

ประชุมวางแผนการปฏิษัติงาน

รับสมัคผู้เข้าร่วมโครงการ

วีดีโอประจำเดือนเมษายน

อื่นๆ

เมนู