รายงานผลปฏิษัติงานของผู้ถูกจ้างงานประจำเดือนมิถุนายน

โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย)หลักสูตรHSO6,การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดและปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าวและมันสำปะหลัง:เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก่ประชาชนในเขตตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์

                                                                        นางสาววรัญญา  พิมพ์เชื้อ

                                                                                          กลุ่มประเภทประชาชน

                                                                                           ตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์

               เนื่องจากเวลานี้ชาวบ้าน บ้านแสลงพัน ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคCOVID19ในการประกอบอาชีพต่างๆทั้งการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ทางมหาวิทยาลัยราชฎัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมCOViD  Week  ขึ้นเพื่อต้องการให้ชุมชนบ้านแสลงพันได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOViD19และช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนบ้านแสลงพันให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOViD19 โดยทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดทีมปฏิษัติงานเพื่อนำสเปย์แอลกอฮอล์,สบู่และแมสไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านแสลงพันโดยมีการแบ่งทีมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นให้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาโดยแจ้งผ่านผู้นำชุมชนให้ประสานงานกับประชาชนบ้านแสลงพันหมู่7เพื่อให้มารับสเปย์แอลกอฮอล์,สบู่และแมสที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านเพื่อแนะนำแนวทางการทำวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเช่นการทำสเปย์แอลกอฮอล์ไว้ใช้ในครัวเรือนและทำแมสเป็นต้น

 

 

 

 

 

         ทีมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นได้ทำการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนและจัดทำแผ่นป้ายเพื่อติดตามหลังคาเรือนต่างๆอีกด้วย

 

     สมาชิกที่ได้เข้าร่วมเข้าร่วมการฝึกอบรมการสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดและปุ๋ยชีวภาพ(จุลินทร์ทรีย์หน่อกล้วย)เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2564 ณ.วัดป่าแสลงพันมีทั้งหมด5หมู่บ้าน ได้แก่

1)บ้านหนองตาดตามู่งหมู่5ตำบลแสลงพันมีสมาชิกเข้าร่วม6คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

   นายแสน  หวานเขียง

    นางสุนีย์  พลังมาก

    นางทองใหม่  อุทัย

     นายวีระชัย แซกรัมย์ (ผู้ใหญ่บ้าน)

      นายทองสุข ชัยสิทธิ์

      นางสาวสุพรรณี จันทะเมนชัย

2) บ้านแสลงพัน หมู่7ตำบลแสลงพัน มีสมาชิกเข้าร่วม5คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

       นางสำราญ เลิศล้ำ

     นางสมพาน คำบาง

      นางทองยุทธ ทูลไธสง

       นางหัด สมานมิตร

       นางอมร  แก้วกัลยา

3)  บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่14 ตำบลแสลงพันมีสมาชิกเข้าร่วม3คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

      นางธิดา สีหาจันทร์

      นางปัด  ฝาสูงเนิน

      นางสมัย  คุณสาร

4) บ้านบุก้านตง หมู่12 ตำบลแสลงพันมีสมาชิกเข้าร่วม5คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

      นางไผ่  แสงสำโรง

      นางวิไรรัตน์  เนียนสันเทียะ

       นางอนงค์ ห้วยทอง

       นางประยูร ภาคะ

       นางสวัน เนียนสันเทียะ

5) บ้านบุก้านตงหมู่16 ตำบลแสลงพันมีสมาชิกเข้าร่วม5คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

        นางเภา  เสือซ่อนโพรง

        นางเสาร์  วันโรท

        นางอัมพร  โพนรัตน์

        นางสาวพรจันทร์ บุญทอง

        นางสาวพัชรีพร  ภาจะ

โดยได้วิทยากรที่มีประสบการณ์และประกอบอาชีพเพาะเห็ดและทำการแปรรูปจากเห็ดฟาร์มเห็ดครูอ๋อย วิทยากรคือคุณภัทร ภูมรา จากประโคนชัยที่ได้มาถ่ายทอดความรู้วิธิการเพาะเห็ดฟางให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมในครั้งนี้และยังทำอาหารแปรรูปจากเห็ดให้ชิมอีกด้วย  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจและมีความตั้งใจที่จะทำการเพาะเห็ดและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

    การทำกิจกรรมการอบรมการเพาะเห็ดและปุ๋ยชีวภาพ(จุลินทร์ทรีย์หน่อกล้วย)ทีมปฏิษัติงานได้ถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกในชุมชนเมื่อวันที่3มิถุนายน2564มี2หมู่บ้านได้แก่

   (1)บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน

(2)  บ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน

วันที่4มิถุนายน การอบรมการเพาะเห็ดและปุ๋ยชีวภาพ(จุลินทร์ทรีย์หน่อกล้วย)ถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกในชุมชนเข้าร่วม4หมู่บ้านได้แก่

 (1)บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน

 (2)บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลแสลงพัน

  (3)บ้านหนองระนาม ตำบลแสลงพัน

  (4)บ้านหนองตาหล่า ตำบลแสลงพัน

สถานที่อบรม:ณ.ศาลาข้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน วิทยากรได้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนินและประธานกลุ่ม นางศุภาภัน ริชาร์ดส

วันที่5 มิถุนายน การอบรมการเพาะเห็ดและทำปุ๋ยชีวภาพ(จุลินทร์หน่อกล้วย)ถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกในชุมชน3หมู่บ้านได้แก่

  (1)บ้านหนองสรวง ตำบลแสลงพัน

  (2) บ้านโคกใหม่ ตำบลแสลงพัน

  (3) บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน

สถานที่อบรม:ณ.ศาลาประชาคมข้างสระน้ำ วิทยากรได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนินและประธานกลุ่ม นางศุภาภัน ริชาร์สด

วันที่8มิถุนายน2564 การอบรมการเพาะเห็ดและทำปุ๋ยชีวภาพ(จุลิรทร์ทรีย์หน่อกล้วย)ถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกกลุ่มสุดท้ายมี3หมุ่บ้านได้แก่

   (1)บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน

   (2)บ้านขี้เหล็กใหม่ ตำบลแสลงพัน

   (3) บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน

สถานที่อบรม:ศาลาประชาคมข้างสระน้ำวิทยากรได้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนินและประธานกลุ่ม นางศุภาณัน ริชาร์ดส

ในการฝึกอบรมทุกๆครั้งที่ผ่านมาผ่านไปด้วยดีชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทีมปฏิษัติงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีมาก ในการอบรมได้นำเสนออาชีพ2อย่างคือ

1)การเพาะเห็ดฟางและ 2)การทำปุ๋ยชีวภาพ(จุลินทร์ทรีย์หน่อกล้วย)เพื่อให้สามชิกมีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

     ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟาง: วัสดุที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1)ฟางข้าว 2)ตะกร้า 3)เชื้อเห็ดฟาง 4)รำอ่อน 5)แป้งข้าวจ้าว 6)อาหารเห็ด 7)ปุ๋ยคอก 8)ถุงพลาสติก

วิธีทำ.    นำฟางข้าวไปแช่น้ำทิ้งไว้1-2คืน

               นำเชื้อเห็ดมาคลุกเคล้ากับแป้งข้าวจ้าวรำอ่อนและอาหารเห็ด

                นำฟางข้าวที่แช่น้ำแล้วใส่ลงไปในตะกร้ากดให้แน่นๆ

                 นำปุ๋ยคอกโรยลงไปแล้วเอาเชื้อเห็ดโรยรอบเฉพาะขอบตะกร้า

                  ทำเหมือมเดิมจนครบ4ชั้นชั้นที่4ให้เอาเชื้อเห็ดโรยให้ทั่วตะกร้า

                  แล้วเอาฟางปิดไว้บางๆแล้วนำตะกร้าเห็ดไปรดน้ำพอชุมแล้วจึงนำถุงพลาสติกไปคลุมไว้

                  ทิ้งไว้สัก4-5วันแล้วค่อยเปิดตัดใย

    ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ(จุลินทร์ทรีย์หน่อยกล้วย)วัสดุที่ต้องเตรียม

1)หน่อกล้วย(เอาช่วงเช้าๆไม่ให้โดนแสงแดด

2)กากน้ำตาล 3)ถังไว้ใส่น้ำหมัก 4)น้ำ

วิธีทำ  นำหน่อกล้วยมาสับให้อะเอียดแล้วเทหน่อยกล้วยใส่ลงไปในถังที่เตรียม

ตามด้วยน้ำแล้วก็กากน้ำตาลถ้าหน่อกล้วย5กิโลกรัมกากน้ำตาลก็ประมาณ1/3ต่อน้ำ20ลิตร

จากนั้นใช้ไม้คนให้ไปทางทิศเดียวกันแล้วทิ้งไว้14วันหรือ1เดือนก็ได้จึงสามารถนำไปใช้ได้

 

     หลักการด้านการพัฒนาอาชีพ ในชุมชนบ้านแสลงพันยังต้องเรียนรู้และลงมือทำการเพาะเห็ดทำอย่างไรเห็ดฟางงอกดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการและหาตลาดรองรับต่อไป

 คลิปวีดีโอประจำเดือนมิถุนายน

        

อื่นๆ

เมนู