บทความสรุปผลการปฎิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

โดยนางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                  ข้าพเจ้านางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต ประเภทกลุ่มนักศึกษา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:HS020ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษาหาลือกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด19 ในตอนนี้ว่าจะมีการดำเนินโครงการอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุดกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและทีมงานของเราและให้กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี

จากการลงสำรวจชุมชนได้พบว่าชาวบ้านบ้านหนองตาหล่าได้มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยได้มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่สนใจจำนวน5คน

ในวันที่27 พฤษภาคม  2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการแบ่งทีมงานลงพื้นที่ตามหมู่บ้านที่ตนเองได้รับมอบหมายให้รณรงค์การป้องกันการแพ่ระบาดของโรคโควิด19 โดยการนำเจลแอลกอฮอร์ สเปย์แอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัย ไปแจกให้กับคนในชุมชนและได้อธิบายถึงวิธีการป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด19 และได้อธิบายถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันตนเองและติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในขณะนี้และช่วยในการรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโดรคโควิด19ซึ่งก็ได้อธิบายถึงการเตรียมตัว

ก่อนเข้ารับวัคซีนเพื่อที่จะได้ไม่มีความวิตกกังวลในการรับวัคซีนชาวบ้านก็ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

และได้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่มีคนใช้ร่วมกันก็ได้ไปทำความสะอาดที่วัดป่าแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มีการกวาดบริเวณศาลาและรอบๆวัด และได้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งาน การดำเนินงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของคณะทำงานทุกคน

และได้มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเห็ดฟางที่วัดป่าแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์และได้มีวิทยากรชื่อคุณอำนวย ศรีคล้าย จากฟาร์มเห็ดประโคนชัยได้มาให้ความรู้และวิธีการเพาะและดูแลเห็ดฟางให้แก่ชาวบ้านบางหมู่บ้านมีบ้านหนองตาดตามุ่งบ้านแสลงพันและคณะทำงานทุกคนเพื่อที่จะได้นำความรู้ด้านการเพาะเห็ดฟางไปเผยแพร่ความรู้ให้กับหมู่บ้านที่ตนเองได้รับมอบหมายส่วนตัวข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลบ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าจึงได้มีการจัดอบรมให้กับชาวบ้านที่มีความสนใจจำนวน5คนอยู่ที่ศาลาข้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน แบบมีการเว้นระยะห่างเพื่อให้มีความปลอดภัยกิจกรรมในครั้งนี้ก็สามารถผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีชาวบ้านได้รับความรู้และมีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดมากยิ่งขึ้นและข้าพเจ้าหวังว่าการจัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปเป็นอาชีพหรือช่วยลดรายจ่ายภายในครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง
ผู้นำชุมชนชาวบ้านและทีมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู