บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มนักศึกษา

***************************************************

ลงพื้นที่เสนอโครงการต่อประชาชน บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มีการประชุมในทีมงาน และคณาจารย์ประจำกลุ่ม ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมเรื่องการจัดทำโครงการ การทำบทความ การทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการวางแผนการทำงานของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ โดยได้เข้าไปพูดคุยสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ได้เสนอการทำเห็ดฟาง และการทำปุ๋ยจากใบไม้ และเชิญชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมโครงการ ผลปรากฎว่าชาวบ้านมีความสนใจเป็นจำนวนมากและมีตัวแทนเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน เพื่อเข้าอบรมรับความรู้จากวิทยากรในเรื่องที่ชาวบ้านสนใจ คือการทำเห็ดฟาง

สภาพปัญหาของชุมชน

  1. ปัญหาคลองระบายน้ำเสีย
  2. ปัญหาภัยแล้ง
  3. ปัญหาไฟส่องสว่างในบางจุด

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

  1. จัดทำท่อระบายน้ำเสียตามถนน
  2. จัดหางบประมาณเพื่อขุดลอกคลองน้ำ
  3. พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน

       ประเภทวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะนำมาพัฒนาอาชีพ ได้แก่

  1. ฟางข้าว
  2. เศษไม้ หญ้า วัชพืช

ประเภทอาชีพที่จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ ได้แก่

  1. การเลี้ยงนกกระทา

อื่นๆ

เมนู