บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

***************************************************

          ลงพื้นที่เสนอโครงการต่อประชาชน บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้มีการประชุมกันในทีมงาน และคณะอาจารย์ประจำกลุ่ม ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมกันเรื่องการจัดทำโครงการ การทำบทความ การทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการวางแผนการทำงานของเดือนถัดไป ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2564 เวลา 09:30 ณ ที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าไปพูดคุยสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้เสนอการทำเห็ดฟาง และการทำปุ๋ยจากใบไม้ ให้กับชาวบ้าน และเชิญชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมโครงการ ผลปรากฎว่าชาวบ้านมีความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของการทำเห็ดฟาง และมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน เพื่อเข้าอบรมรับความรู้จากวิทยากร เรื่องการทำเห็ดฟางหรือการทำปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สภาพปัญหาของชุมชน

 1. ปัญหาถนนทรุดโทรม
 2. ปัญหาภัยแล้ง
 3. ปัญหาคลองระบายน้ำเสีย

 แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

 1. พัฒนาถนนให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน หรือมีคุณภาพ
 2. จัดหางบประมาณเพื่อขุดลอกคลองน้ำ
 3. จัดทำท่อระบายน้ำเสียตามถนน

 ประเภทวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะนำมาพัฒนาอาชีพ ได้แก่

 1. ฟางข้าว
 2. เปลือกมันสำปะหลัง
 3. เศษไม้ หญ้า วัชพืช

ประเภทอาชีพที่จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ ได้แก่

 1. การเพาะเห็ดฟาง
 2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู