1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาประจำเดือนมิถุนายน บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาประจำเดือนมิถุนายน บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมพัฒนาประจำเดือนมิถุนายน

บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

************************************************************

สภาพบริบทของชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่สดชื่น และชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ มีการค้าขายทำให้มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ดี มีสภาพอากาศที่โปร่งใสและชาวบ้านมีความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สะดวกต่อการประกอบอาชีพต่างๆ ทำให้เกิดการตกงานและขาดรายได้ ทั้งนี้ถึงแม้โรคร้ายจะเกิดขึ้นชาวบ้านก็จะฝ่าฟันสู้ต่อปัญหาโรคไวรัสโควิด19 ไปให้ได้

รูปภาพ 1.1.พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน         รูปภาพ 1.2.พบปะกลุ่มเป้าหมายการเพาะเห็ด

1.มีการประชุมปรึกษาหารือกับทีมผู้ปฏิบัติเตรียมการในการลงพื้นที่ออกเดินรณรงค์ฉีดวัคซีนตามชุมชนและทำการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายมากยิ่งขึ้น มีการสอนวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี และรณรงค์ให้ กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ เป็นต้น

2.มีการทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะและที่มีประชาชนร่วมกันจำนวนมาก เช่น วัด มีการกวาดทำความสะอาดบริเวณวัดป่าบ้านแสลงพัน ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านทำความสะอาดให้น่าอยู่และจัดทำเป็นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน

3.มีการจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 มีการแจกอุปกรณ์ เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ การแจกสบู่ล้างมือ และทำการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในพื้นที่ของชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ปลอยภัยมากยิ่งขึ้น

4.ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องในชุมชนร่วมกัน กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามครัวเรือน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระวังโรคโควิด 19 โดยทีมผู้ปฏิบัติงานละชุดทีมงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน

                             

หมายเหตุ: ภาพรวมการเดินรณรงค์ให้ความรู้กับพี่น้องในชุมชน

มีการจัดอบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมายและอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564ในการอบรมเรื่องการทำเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และสถานที่ในการใช้อบรมวัดป่าแสลงพันและศาลาประชาคมบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ วิทยากรโดย คุณแม่อำนวย ศรีคล้ายและ คุณภัทร ภูมิรา

โดยมีสมาชิกผู้เข้าอบรมจำนวน 7 คน ดังนี้

1.นางบัวเรียน วงค์แก้ว บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9

2.นางหนูแดง ภูสมศรี   บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9

3.นางบัวแดง  พิมพ์โคตร บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9

4.นายสมศักดิ์  พิมพ์โคตร บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9

5.นางสาวไพบูลย์  พรมพิลา บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9

6.นายพรพินิจ  เหลาศรี บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9

7.นางบัวผัน  ชอบรัมย์ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9

ผลการอบรมในภาพรวมพบว่าชาวบ้านได้ทำการลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้และได้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดและขยายไปสู่ชุมชนของตนเองอีกด้วย

อาชีพที่อบรมคือการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าวทางการเกษตรมีวิธีการดังนี้

1.ฟางแช่น้ำค้าง 1 คืน

2.หัวเชื้อ 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 กอง เพาะได้ 3 ตะกร้า

3.ฟางอัดลงก้นตะกร้ากดให้แน่น สูง 1 ฝ่ามือ

4.อาหารเสริมต่างๆแช่น้ำพอชื้น โรยชิดขอบตะกร้า

5.โรยเชื้อเห็ดฟาง 1 ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1

6.ทำชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนชั้นที่ 1

7.ชั้นบนสุด โรยอาหารเสริมเต็มหน้าตะกร้า โรยเชื้อให้ทั่ว กลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง

 ผลิตภัณฑ์ประโยชน์จุลินทรีย์หน่อกล้วย

-ป้องกันเชื้อรา

-รากเน่า

-โคนเน่า

-ทำให้ดินร่วนซุย

วิธีใช้

  2-5 แกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

ประโยชน์ไตรโคเดอร์มา

-ป้องกันเชื้อรา

-รากเน่า

-โคนเน่า

-แดงเกอร์

วิธีใช้

 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นจอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

                      

ภาพรวมการลงมือปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย

อื่นๆ

เมนู