บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสามเขย  หมู่ที่ 13 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิต

****************************************************************

กระผม นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ ประเภทบัณฑิต รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลในตำบลแสลงพัน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่บ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านสามเขย แบบสอบถาม 01 และแบบสอบถาม 02

บริบททั่วไป

สภาพบริบทโดยทั่วไปชาวบ้านสามเขยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลโดยดูพื้นที่ของภาพรวมทั้งหมดแล้วสภาพของชุมชนนั้นน่าอยู่ เพราะชาวบ้าน    ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง  หมู่บ้านสามเขยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ สภาพชุมชนเป็นสภาพที่ไม่มีความแออัด มีอากาศถ่ายเทและบริสุทธิ์ มีร้านค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ครัวเรือนและชุมชน สภาพปัญหาของหมู่บ้านส่วนมากยังขาดองค์ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านมีความต้องการให้มหาวิทยาลัย เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวตามความต้องการของประชาชน

สภาพปัญหาของชุมชน

หมู่บ้านสามเขยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางกลุ่มไปทำงานต่างถิ่น ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาในชุมชนไม่พบเห็นชัดเจน แต่ปัญหาที่พบเป็นหลักคือเรื่องของการบริหารจัดการขยะชุมชน ซึ่งยังไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

  1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการขยะภายในชุมชน
  2. พัฒนาเรื่องของการคัดแยกขยะ
  3. มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

 

อื่นๆ

เมนู