ข้าพเจ้านางสาวธิดา  คำหล้า  ประเภทประชาชน   HS06   ตำบลแสลงพัน   อำเภอลำปลายมาศ   จ.บุรีรัมย์  ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของหมู่บ้านบุก้านตงทั้งระดับบุคลและครัวเรือน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนมีนาคม 2564

โดยมีกระบวนการ วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและได้ทำการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติผลการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนเมษายน

ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทำการเก็บข้อมูลตามแบบ   01  และ  02  เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแบบ  01  และ  02  ผลจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านบุก้านตงพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลัก  ร่วมกับการปลูกผักสวนครัว  และเลี้ยงสัตว์  ผักที่ปลูกอาทิเช่น บวม  ฟัก แฟง ผักบุ้ง เป็นต้น  ส่วนสัตว์เลี้ยงได้แก่  วัว  ควาย  หมู เป็ด  และไก่ เศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชน

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหนี้สินมากกว่ารายได้ อีกทั้งปัญหาราคาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำและขาดช่องทางขยายตลาดที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าสังคมผู้สูงอายุเฝ้าบ้านในขณะที่คนหนุ่มสาว หรืคนวัยแรงงาน ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน นอกชุมชน หรือครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น เพื่อหางานทำมาเลี้ยงครอบครัว  ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดคนในชุมชนเข้าใจและป้องกันเป็นอย่างดี  ปฏิบัติตามแนวทาง  ข้าพเจ้านางสาวธิดา  คำหล้า  ประเภทประชาชน   HS06   ตำบลแสลงพัน   อำเภอลำปลายมาศ   จ.บุรีรัมย์

ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของหมู่บ้านบุก้านตงทั้งระดับบุคลและครัวเรือน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนมีนาคม 2564

โดยมีกระบวนการ วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและได้ทำการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติผลการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนเมษายน

ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทำการเก็บข้อมูลตามแบบ   01  และ  02  เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแบบ  01  และ  02  ผลจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านบุก้านตงพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลัก  ร่วมกับการปลูกผักสวนครัว  และเลี้ยงสัตว์  ผักที่ปลูกอาทิเช่น บวม  ฟัก แฟง ผักบุ้ง เป็นต้น  ส่วนสัตว์เลี้ยงได้แก่  วัว  ควาย  หมู เป็ด  และไก่ เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชน

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหนี้สินมากกว่ารายได้ อีกทั้งปัญหาราคาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำและขาดช่องทางขยายตลาดที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าสังคมผู้สูงอายุเฝ้าบ้านในขณะที่คนหนุ่มสาว หรืคนวัยแรงงาน ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน นอกชุมชน หรือครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น เพื่อหางานทำมาเลี้ยงครอบครัว ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดคนในชุมชนเข้าใจและป้องกันเป็นอย่างดี  ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคระบาดโควิด  19ได้เป็นอย่างดีเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู