บทความสรุปผลการปฎิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

โดยนางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

*******************************************

บ้านหนองตาหล่าเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีผู้นำชุมชนที่ดีอาชีพในชุมชนมีความหลากหลาย อาทิเช่น เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี คนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

บริบททั่วไป ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรณ์น้ำและดินที่ดีจากการสำรวจเบื้องต้นได้เห็นว่ากำลังมีการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้านางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต ประเภทกลุ่มนักศึกษา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:HS02 ได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนเพื่อทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

จากการสำรวจในแบบสอบถามจะถามถึงข้อมูลส่วนตัวบุคคลทั่วไป ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชนและด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นต้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหนองตาหล่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นด้านการสัญจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีไฟฟ้าไม่เพียงพอบริเวณท้องถนน นอกจากปัญหาที่พบแล้วนั้น จุดเด่นของหมู่บ้านนี้ คือ การปลูกแคนตาลูป การทอผ้า และจักสานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของชุมชนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเอาไว้ แต่อาชีพหลักๆรายได้หลักๆก็มาจากการทำนาและบางกลุ่มก็มีอาชีพว่างงานซึ่งมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ

จากการสำรวจข้างต้นได้พบปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การจัดให้มีการอบรมด้านการทำธุรกิจด้านการตลาดแก่คนในชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑฺ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตที่ชุมชนมีอยู่แล้วเป็นการต่อยอดให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสิ่งที่เหลือใช้จากการทำนาก็จะเห็นว่าในชุมชนจะมีกองฟาง เราจึงเห็นว่าสามารถนำฟางนั้นมาแปรรูปทำเป็นการเพาะเห็ดฟางได้

 

 

 

 

ผักสวนครัวของชาวบ้าน

ลงเก็บข้อมูลเพื่อทำแบบสอบถาม

สวนยางพาราภายในชุมชน

ร้านค้าภายในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู