บทความสรุปผลการปฎิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

โดยนางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต ประเภทกลุ่มนักศึกษา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: HS020 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการภายใต้มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด 19 จึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการทำสบู่ล้างมือจากสมุนไพรขึ้น ในวันทีj 26 มิถุนายน 2564 ณ วัดป่าแสลงพัน ต.แสลงพัน   อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้าน จากหมู่บ้านหนองตาดตามุ่ง บุก้านตง บุก้านตงพัฒนา หนองตาหล่าและบ้านสี่เหลี่ยมน้อยได้เป็นตัวแทนชาวบ้านมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรคือ      คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการให้อัญชันเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและทุกคนให้ความร่วมมือสามัคคีกันเป็นอย่างดีจึงทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

 

 

 

ไปได้ด้วยดีและทุกคนก็ได้รับความรู้ใหม่ในการทำสบู่ล้างมือจากสมุนไพรและได้นำกลับไปใช้ที่บ้า หลังจากการอบรมการทำสบู่ล้างมือจากสมุนไพรแล้วนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชุมชนบ้านหนองตาหล่า หมูที่ 8 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด 19     ในชุมชนและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิดในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ระวังตัวและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

 

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงานกับชุมชนที่มีความสนใจในการทำธุรกิจ โดยการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถใช้ประกอบอาหารไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวได้

ในวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2564 จึงได้มีการจัดทำโรงเพาะเห็ดนางฟ้าขึ้นที่บ้านบุขี้เหล็ก ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีกำนันตำบลแสลงพันเป็นผู้ดูแลร่วมกับกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้าน และหมู่บ้านหนองตาดตามุ่ง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลร่วมกับกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้าน ทั้งนี้ ครูพีทได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการดูแลและวิธีการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้า ทางชุมชนและกลุ่มผู้ปฎิบัติงานก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ คนในชุมชนสามารถมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น ทุกคนมีความสุขและความสามัคคีทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

ในการดำเนินกิจกรรมได้มีการติดตามผลกับชาวบ้านในเรื่องวิธีการในการจัดการดูแลเห็ดนางฟ้า พบว่าชาวบ้านก็ได้ให้ความสนใจในการดูแลเห็ดเป็นอย่างดี จึงทำให้เห็ดมีผลผลิตออกมาในทุกวัน ทั้งนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนทำให้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยดีถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่เอื้ออำนวยเท่าใดนักแต่ทุกคนก็เต็มที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู