บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

                   บ้านหนองตาหล่าเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีผู้นำชุมชนที่ดีอาชีพในชุมชนมีความหลากหลาย อาทิเช่น สัตว์เลี้ยง เกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสภาพอวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี คนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                  ข้าพเจ้านางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต ได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนในการปฏิบัติงานและสำรวจข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์ม01และ02จำนวน26ครัวเรือน ซึ่งจาการสำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

                  จากการสำรวจและได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหนองตาหล่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นด้านการสัญจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่และมีไฟฟ้าไม่เพียงพอบริวณท้องถนน นอกจากนี้ปํญหาที่พบอีกอย่างที่สำคัญกับชุมชน คือ ขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตรและการบร ิโภค นอกจากปัญหาที่บแล้วนั้น จุดเด่นของหมู่บ้านนี้ คือ การปลูกแคนตาลูป การทอผ้า และจักสานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของชุมชนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเอาไว้ แต่อาชีพหลักๆรายได้หลักๆก็มาจากการทำนาและบางกลุ่มก็มีอาชีพว่างงานซึ่งมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ

                 จากการสำรวจข้างต้นได้พบปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การจัดให้มีการอบรมด้านการทำธุรกิจด้านการตลาดแก่คนในชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑฺ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตที่ชุมชนมีอยู่แล้วเป็นการต่อยอดให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู