โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

SH06: รายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเพาะเห็ดฟาง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว และเปลือกมันสำปะหลัง

         โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเห็ดฟาง และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งบริบทของตำบลแสลงพันนั้นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก และรับจ้างทั่วไปตามท้องที่ต่างๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชาวบ้านเริ่มมีการไถนา หว่านข้าว ซึ่งสภาพอากาศในเดือนนี้แปรปรวนฝนตกไม่เสม่ำเสมอบางครั้งฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังนาข้าวจนทำให้ต้นกล้าข้าวบริเวณที่ลุ่มเสียหายบางส่วน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ประชาชนรายได้น้อยลง สถานการณ์ปัจจุบันนี้โรคโควิด19แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนในชุมชนมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง สำหรับตำบลแสลงพันนั้นมีมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด19ตามชุมชนต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์พื้นที่ตามครัวเรือเป้าหมายร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลแสลงพันอย่างต่อเนื่อง

         ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด19 โดยระยะแรกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยลงพื้นที่ชุมชนต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ บ้านแสลงพัน บ้านหนองตาดตามุ่ง และบ้านหนองสรวง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และชุมชนของตำบลแสลงพัน

        Step1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะซึ่งมีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงตามมาได้ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดป่าแสลงพัน ศาลาประชาคมบ้านแสลงพัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแสลงพัน มีการเช็ดถูพื้น กวาดพื้น เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณรอบๆชุมชน จัดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อความสะอาดให้ปลอดเชื้อโรค

       Step2 การทำวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19

ทีมผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวดขนาดพกพา สบู่ล้างมือ หน้ากากอนามัย ซึ่งจัดทำเป็นชุดบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ของตำบลแสลงพันพร้อมกับให้ความรู้เรื่องโรคโควิด19 ซึ่งระบาดอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ “อยู่ห่างล้างมือ” กินร้อนช้อนกลาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

       Step3 การเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด19

สำหรับข้าพเจ้าทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บ้านแสลงพันได้มีการอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน อสม.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านแสลงพัน และแจกอุปกรณ์ป้องกันภัยโรคโควิด19ให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำแจกจ่ายให้กับคนอื่นๆในชุมชน ร่วมเดินรณรงค์กับคณะ อสม.ของหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการแจกจ่ายสเปร์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สบู่ล้างมือ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่วัดป่าแสลงพัน ติดแผ่นสติกเกอร์ตามชุมชน ร้านค้า โรงเรียน วัด ฯลฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อรับวัคซีนโควิด19ตามครัวเรือนของประชาชน

        ฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของตำบลแสลงพัน

       สำหรับการอบรมนั้นได้มีการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำเห็ดฟาง ปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ และน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ในการอบรมครั้งที่2 ณ วัดป่าแสลงพัน นั้นได้รับเกียรติจากคุณภัทร ภูมรา (ฟาร์มเห็ดครูอ๋อย) ซึ่งท่านได้มาถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเห็ดชนิดต่างๆ อาทิ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดเข็ม เห็ดขอน ฯลฯ ประชาชนที่เข้าอบรมนั้นจำกัดจำนวน3หมู่บ้านเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด19 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้ทำด้วยตัวเอง ได้แก่ กิจกรรมการทำเก็ดฟางในตะกร้าเป็นชั้นๆ กิจกรรมการทำก้อนเห็ดชนิดต่างๆ และกิจกรรมการแปรรูปเห็ดด้วยการชุบแป้งทอดรับประทานคู่กับน้ำจิ้ม ทำให้ชาวบ้านได้รับประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ประชาชนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำเห็ดฟาง และสร้างเครือข่ายในชุมชนได้

        นอกเหนือจากการอบรมกลุ่มตัวแทนชาวบ้านกลุ่มหลักแล้ว ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตร และทีมงานได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอบรมกลุ่มย่อยๆกลุ่มต่างๆเพื่อให้คลอบคลุมทั้งตำบลแสลงพัน โดยฝึกอบรมย่อยที่ศาลากลางหมู่บ้านสามเขย บ้านหนองสรวง บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ และบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการทำเห็ดฟาง การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การรับวัคซีนโควิด19ให้แก่ประชาขนในพื้นที่ควบคู่กันอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนของตำบลแสลงพัน

        ข้อเสนอในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

ทีมผู้ปฏิบัติงานนั้นควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องไม่ควรที่จะหยุดหรือทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เพราะว่าจะทำให้ประชาชนนั้นสนใจฝึกอบรมอาชีพน้อยลง ในการฝึกอบรมให้กับชาวบ้านนั้นควรที่จะคัดสรรบุคคลที่พร้อมจะทำงานจิตอาสาอย่างทุ่มเท มีใจรักในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาอาชีพอย่างจริงจัง มีความมุ่งมั่นอดทน ขยันและไม่หวังผลตอบแทนมากจนเกินไป กล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นมีทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆในแต่ละครั้งที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ทำให้ได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสามารถทำให้กิจกรรมที่ฝึกอบรมให้กับชาวบ้านผ่านไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ความสามัคคีในหมู่คณะทีมงาน u2t ตำบลแสลงพันทุกท่านที่ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อชาวตำบลแสงพันให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ซึ่งแพร่ระบาดในสภาวการณ์ปัจจุบัน

สำหรับประชาชนนั้นควรมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเข้มแข็งภายในชุมชน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆที่เหมาะกับการพัฒนาอาชีพและปฏิบัติอย่างจริงจังให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมสามารถนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายตามช่องทางต่างได้ สร้างชุมชนให้มีความอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพประชาชน

วีดีโอผลรายงานการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู