1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. การรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวง อว. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวง อว. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มนักศึกษา

ประจำเดือนมิถุนายน

***************************************************

1.สภาพทางสังคมทั่วไปของหมู่บ้าน

-ในภาพรวมพบว่าประชากรส่วนใหญ่ของบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 อยู่ในช่วงประกอบอาชีพทำนาปีตามฤดูกาล เลี้ยงสัตว์ แต่ประชากรต้องการลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรลงเนื่องจากขาดรายได้เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2.การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

-เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประชุมเพื่อเตรียมทีมลงพื้นที่และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประชุมทบทวนแบ่งหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในเรื่องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับวัคซีน โดยทีมผู้ปฏิบัติงานชุดละ 5 คนและทีมงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น 3 ขั้นตอน

  1. ทำความสะอาดศาลาการเปรียญและบริเวณรอบ ๆ ภายในวัดป่าแสลงพัน บ้านหนองตาดตามุ่ง ตำบลแสลงพัน โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และกระชับเวลา 1.กวาดพื้น,ถูพื้น เพื่อกำจัดเชื้อโรคภายในศาลาการเปรียญไว้รองรับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ 2.กวาดใบไม้รอบ ๆ ต้นไม้เพื่อทำเป็นปุ๋ยใบไม้ภายในบริเวณวัด
  2. จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่ เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใช่ทำความสะอาดและป้องกันเชื่อโรค ทั้งในบ้านเรือนหรือออกนอกสถานที่
  3. ลงพื้นที่เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปรับวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำความสะอาดฝามือ โดยประสานผู้นำชุมชนนำลงพื้นที่พูดเชิญชวนตามหลังคาเรือนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

                 

  1. การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3.1  อบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย

อบรมเรื่องในเรื่อง

-การเพาะเห็ดฟางจากฟางข้าวในรูปแบบตะกร้า

-การทำก้อนเห็ดฟาง

-การทำปุ๋ยจุรินทรีย์จากหน่อกล้วย

-การแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มรายได้ (เห็ดทอด)

ณ วัดป่าแสลงพัน บ้านหนองตาดตามุ่ง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากร

-วิทยากรด้านเห็ด คุณภัทร ภูมรา พร้อมทีมงาน

-วิทยากรด้านปุ๋ย คุณอำนวย ศรีคล้าย พร้อมทีมงาน

ผู้เข้าอบรมบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10

-นายอภิสิทธิ์ แสงสุข นักศึกษาผู้ประสานงานชุมชน พร้อมทีมงาน

เพิ่มทักษะ กระบวนการ องค์ความรู้มากยิ่งขึ้น ที่จะต่อยอดใช้ในการขยายผลสู่สมาชิกที่เข้าร่วมอบรมให้ได้องค์ความรู้ให้ได้มากที่สุด

           

3.2  อบรมสมาชิกกลุ่มย่อย

การขยายผลการอบรมให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ

เรื่อง 1.การเพาะเห็ดฟางจากฟางข้าวในรูปแบบตะกร้า  2.การทำปุ๋ยจุรินทรีย์จากหน่อกล้วย

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ

โดยมีวิทยากรดังนี้

1.คุณศุภาณัน ริชาร์ดส   2.นายอภิสิทธิ์ แสงสุข และคณะ

ควบคุมการดำเนินงานโดย ดร.สุธีกิต์ ฝอดสูงเนิน และคณะ

ผู้เข้าอบรมบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จำนวน 6 คน ได้แก่

1.นายหนูนา   ศรีทัพไทย               บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ         หมู่ 10
2.นายพรมมา   ทีเหมาะ                บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ         หมู่ 10
3.นายดนัย   นาครินทร์                 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ         หมู่ 10
4.นายรอด   ชอบรัมย์                   บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ         หมู่ 10
5.นายสุรัตน์   อินไธสง                 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ         หมู่ 10
6.นายกุลเกษม  ปพรภานนท์       บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ         หมู่ 10

หลังจากอบรมได้สอบถามชาวบ้าน ผลการอบรมเป็นที่พึ่งพอใจเป็นอย่างมากเพราะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อโรคจะช่วยลดในส่วนของรายจ่ายโดยที่ไม่ต้องใช่จ่ายเงินและเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตจาการเพาะเห็ด

           

  1. อาชีพที่อบรม

4.1 การเพาะเห็ดฟางจากฟางข้าวในรูปแบบตะกร้า

-แกะก้อนเชื้อเห็ดฟาง ขยี้ออกจากกันผสมปูนขาว

-นำฟางที่แช่น้ำกดใส่ตะกร้าให้แน่นเป็นชั้นประมาณ 1-2 นิ้ว

-โรยเชื้อเห็ดเป็นวงกลมชิดขอบตะกร้า

-นำฟางที่แช่น้ำกดใส่ตะกร้าให้แน่นเป็นชั้นประมาณ 1-2 นิ้ว

-ใส่ขี้ควาย เพื่อเป็นอาหารเห็ด

-ทำสลับกันจนเต็มตะกร้า

-รดน้ำด้านบนให้เปียกพอดี

-ใช้ถุงดำหรือวัสดุอื่นคุมทั้งตะกร้ามัดให้สนิท

-หลังจากนั้น 4 วันถึงเปิดรดน้ำและปิดไว้เหมือนเดิม

-เปิดระบายอากาศทุกวัน แต่ห้ามโดนแดด

-จนเห็ดออกดอก

4.2 การทำปุ๋ยจุรินทรีย์จากหน่อกล้วย

-หาหน่อกล้วยที่ลำต้นพอดี และต้องขุดก่อนที่หน่อกล้วยจะเจอแสงแดด

-สับให้ละเอียด ยิ่งละเอียดจุรินทรีย์จะทำงานได้ดี

-นำหน่อกล้วยที่สับใส่ในถัง ใส่น้ำให้ท่วม

-ผสมกากน้ำตาล ในอัตราส่วน หน่อกล้วย3 กก./กากน้ำตาล 1 กก.

-ผสมให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท

-ประมาณ 7 วันก็ใช้ได้ แต่ไม่ควรเกิน 2 เดือน

-โดยให้กรอกใส่ขวดน้ำไว้

              

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

-การสื่อสารและประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความสม่ำเสมอ

-ติดตามผลงานเสมอ

อื่นๆ

เมนู