1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. การปฏิบัติงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กระทรวง อ.ว.ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลแสลงพัน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

การปฏิบัติงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กระทรวง อ.ว.ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลแสลงพัน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร HS06- การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

            ข้าพเจ้านางสาว ศิรินันท์ ฝาสูงเนิน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานทุกท่านพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดประชุมวางแผนเมื่อวันที่ 24, 26, 30 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 10, 14 มิถุนายน 2564 เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ในการประชุมได้วางแผนการทำงานด้านต่างๆ มอบหมายงานรับผิดชอบร่วมกัน  วางแผนการอบรมแต่ละพื้นที่ การขออนุญาตลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่ต้องอบรม การประสานงานผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน การเตรียมสถานที่อบรม อุปกรณ์การอบรม การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในการลงพื้นที่อบรม

สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่รับผิดชอบบ้านแสลงพันพัฒนาหมู่ที่ 14 ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนั้นการประกอบอาชีพของชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ชาวบ้านได้ไถนาและหว่านข้าวเสร็จแล้ว สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนเหมาะแก่การเกษตรกรรม การค้าขายในพื้นที่กำลังไปได้ดีและต้องมีการเฝ้าระวัง โรคโควิด 19 อยู่เรื่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวห่างไกลจากโรคโควิด 19 ชาวบ้านได้มีการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลตนเอง อาหารการกิน การเดินทางไปในที่แออัดชาวบ้านสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดียิ่งขี้น

  1. การรวมทีมลงประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการระบาดของ covid 19 และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนให้กับชาวบ้านในตำบลแสลงพัน โดยทีมผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 และฉีดวัคซีนโดยมีกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติดังนี้

 

Step 1 การลงไปคลีนพื้นที่ ทำความสะอาดในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะมีผู้คนทุกท่านเข้าออกจำนวนมากให้สะอาดเหมาะในการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องมีประชาชนอยู่ร่วมเป็นจำนวนมากเช่น ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน วัด ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยการปัดกวาด เช็ดถูโต๊ะ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตามสถานที่สาธารณะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทั้งนี้การลงพื้นที่ที่ทำความสะอาดนั้นนอกจากจะเป็นการทำความสะอาดให้กับที่สาธารณะแล้วยังเป็นการทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนอีกด้วย

Step 2 การทำวัสดุอุปกรณ์ป้องกันในการแพร่ระบาด covid-19 เช่นการทําเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์สบู่หน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ไว้ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ทั้งตนเองและคนในครอบครัว

Step 3 เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้คำแนะนำ วิธีใช้เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หน้ากากอนามัยและอาหารการกินให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดป้ายสติ๊กเกอร์และพูดเชิญชวนตามหลังคาเรือนต่างๆให้ตระหนักต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

             

 

 

การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

               1.การอบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมายแรก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จะเป็นการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนจะไปถ่ายทอดให้กับประชาชนชาวบ้านที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำด้านต่างๆที่ชาวบ้านสงสัยสามารถถ่ายทอดให้กับประชาชนเพิ่มเติมได้ สถานที่อบรมคือ วัดป่าแสลงพัน มีสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 18 คน การอบรมในครั้งนี้อบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำหมักจุลลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ และไตรโครเดอร์ม่า มีวิทยาการมากความสามารถ มาถ่ายทอดอบรมให้คือ นางอำนวย ศรีคล้าย

 

2.การอบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มย่อย

ซึ่งเป็นการจัดอบรมเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกในชุมชนมีทั้งหมด 5 กลุ่มย่อยได้แก่

2.1) วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อบรมที่บ้านแสลงพัน มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5  2. บ้านแสลงพัน หมู่ 7  3. บ้าน บุกก้านตงหมู่ 12  4.บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 5. บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ 16 มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน ได้มีการอบรมเรื่องการเพาะเห็ดฟางโดยมีวิทยากรนายภัทร ภูมรา อบรมให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมให้ความสนใจ อีกทั้งยังมีการอบรมเรื่องน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วยให้กับชาวบ้านเอาไว้ทำการอีกด้วย โดยมีผู้ปฏิบัติงานนางสาวศุภณัณ ริชาร์ดส เป็นผู้บรรยายวิธีทำต่างๆให้กับผู้ร่วมอบรมและผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ช่วยในด้านต่างๆ

ในส่วนหมู่บ้านที่ดิฉันรับผิดชอบ มีตัวแทนบ้านแสลงพันพัฒนาหมู่ที่ 14 ทั้งหมด 3 คนได้แก่ 1.นางธิดา สีหาจันทร์  2.นางปัด ฝาสูงเนิน  3.นางสมัย คุณสาร

การอบรมในครั้งนี้ในภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจในการให้ความรู้ของวิทยากรทั้งสองเป็นอย่างดีมีการปฏิบัติให้ทำเห็ดฟางเพาะใส่ตะกร้าของตนเองอีกด้วยและประชาชนสามารถนำคำแนะนำของวิทยากรไปใช้ในการเพาะเห็ดของตนเองได้

2.2) วันที่ 3 มิถุนายน 2564 อบรมที่ศาลากลางบ้านสามเขยหมู่ 13 มีสมาชิกทั้งหมด 11 คนมี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านหนองผักโพด หมู่ 4 2. บ้านสามเขย หมู่ 13 ซึ่งมีวิทยากรคืออาจารย์ประจำหลักสูตรของเรานายสุกิติ์ ฝอดสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานนางศุภณัณ ริชาร์ดส และผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ เป็นผู้คอยให้คำแนะนำด้านการเพาะเห็ดฟางและน้ำหมักหน่อกล้วยแก่ชาวบ้านทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีชาวบ้านเข้าใจและปฏิบัติได้

2.3) วันที่ 4 มิถุนายน 2564 อบรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีสมาชิกทั้งหมด 23 คน มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านหนองตาหล่า 2.บ้านหนองระนาม 3.บ้านสี่เหลี่ยม 4.บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ มีวิทยากรให้การอบรมคือนายสุกิติ์ ฝอดสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานนางศุภณัณ ริชาร์ดส และผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆให้การอบรมแก่ชาวบ้านการอบรมเป็นไปได้ดีด้วยความร่วมมือของชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรม

2.4) วันที่ 5 มิถุนายน 2564 อบรมที่ศาลา SML หนองน้ำบ้านหนองสรวง หมู่ 3 มีสมาชิกทั้งหมด 13 คน มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านโคกใหม่ หมู่ 1 2.บ้านหนองสรวง หมู่ 3 3.บ้านโคกใหม่พัฒนา  หมู่ 15 วิทยากรให้การอบรมคือนายสุกิติ์ ฝอดสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานนางศุภณัณ ริชาร์ดส และผู้ปฏิบัติงาน คนอื่นๆ เป็นผู้ดำเนินงาน

2.5) วันที่ 8 มิถุนายน 25564 อบรมที่ศาลาประชาคมบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่17  มีสมาชิกทั้งหมด 14 คนมี 3 หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านบุขี้เหล็ก 2. บ้านบุขี้เหล็กใหม่ 3. บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ทั้งนี้มีกำนันตำบลแสลงพัน นายสมนึก ทราบรัมย์เข้าร่วมอบรมในการกล่าวการอบรมในครั้งนี้ด้วยและ  มีวิทยากรคือนายสุกิติ์ ฝอดสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานนางศุภณัณ ริชาร์ดส และผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆในการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ผลของการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดให้ความสนใจในการให้ความรู้ของวิทยากรเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเห็นถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาอาชีพความใส่ใจ ความร่วมมือที่ดีของชุมชนในตำบลแสลงพันซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของตำบลทั้งหมดให้คำปรึกษา ดูแล วิธีการต่างๆของการเพาะเห็ดของชาวบ้านให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

การทำโรงเรือนให้กลุ่มที่ประสบความสำเร็จแล้วตั้งเป็นกลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน

 

 

           

 

 

 

อื่นๆ

เมนู