ข้าพเจ้านาย นิสิต คำหล้า ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของหมู่บ้านบุก้านตงพัฒนา ทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 โดยมีกระบวนการดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามลำดับดังนี้คือ ได้มีการประชุมวางแผนงานในเดือนมีนาคม มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และได้ทำการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติการในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม  ในด้านการเก็บข้อมูลภาคสนามและได้ทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ทั้งส่งรายงานผลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 สรุปผลจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนบุก้านตงพัฒนาพบว่า คนในกลุ่มเป้าหมายสนใจการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตรตน

จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามพบว่า ในเขตบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 และเขตหมู่บ้านข้างเคียง จะมีฟาง เศษใบไม้ เศษอาหารหรือวัสดุอินทรีย์ต่างๆ ที่พอจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านการผลิตปุ๋ยจากใบไม้ ปุ๋ยจากวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ หรือมีศักยภาพในการนำวัตถุดิบอินทรีย์มาผลิตเห็ดชนิดต่างๆหรือการสร้างหรือเพิ่มมูลค่าได้ด้านอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมในด้านการค้าและการบริโภคในครัวเรือน เพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมระบบเกษตรพอเพียงหรือสนับสนุนการทำเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน โดยมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 5 ครัวเรือนดังนี้

  1. นางเภา เสือซ่อนโพรง บ้านเลขที่  ๒๙๑     หมู่ที่ 16

๒. นางเสาร์ จันโสดา                บ้านเลขที่  ๒๙๐     หมู่ที่ ๑๖

๓. นางสาวพัชรีพร  ภาคะ          บ้านเลขที่  ๒๓๒     หมู่ที่ ๑๖

๔. นางอัมพร โพนรัตน์               บ้านเลขที่  ๒๓๐    หมู่ที่ ๑๖

๕. นางสาวพรจันทร์ บุญทอง        บ้านเลขที่  ๑๖      หมู่ที่ ๑๖

อื่นๆ

เมนู