บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านหนองระนาม หมู่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวกาญจนาวดี เคหาห้วย กลุ่มนักศึกษา

***************************************************

            ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนาวดี เค

หาห้วย ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลในตำบลแสลงพัน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 น. ที่บ้านหนองระนาม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบสอบถามที่เก็บทั้งหมดของหมู่บ้านหนองระนาม หมู่ 2 จำนวน 20 ชุด

โดยได้สอบถามและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามแบบฟอร์ม 01 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

บริบททั่วไป

               โดยทั่วไปชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนโดยภาพรวมแล้วน่าอยู่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง หมู่บ้านมีความสะอาด ไม่ค่อยมีขยะตามข้างถนน ชุมชนไม่แออัด มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมาก มีร้านค้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สภาพปัญหาของชุมชน

  1. ปัญหาถนนทรุดโทรม
  2. ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้
  3. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  4. ปัญหาวัยรุ่นส่งเสียงดังในเวลากลางคืน
  5. ปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1.พัฒนาถนนให้มีคุณภาพ

2.พัฒนาเรื่องของการขาดแคลนแหล่งน้ำ

3.พัฒนาแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน

 

รูปภาพที่ 1.1 ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน                               รูปภาพที่ 1.2 สอบถามชาวบ้าน

รูปที่ 1.3 แปลงผักสวนครัว                                  รูปที่ 1.4 สำรวจข้อมูล

รูปที่ 1.5 กลุ่มทอเสื่อ

อื่นๆ

เมนู