ข้าพเจ้านางสาวอารียา  วิลาศ ประเภท นักศึกษา  HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10-12 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ พื้นที่ หมู่ 15 บ้านหนองตาหล่า ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านหนองตาหล่า ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโดยได้สอบถามและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01

บริบททั่วไป

โดยทั่วไปชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีบริบทของชุมชนโดยภาพรวมแล้วน่าอยู่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงหมู่บ้านมีความสะอาดไม่ค่อยมีขยะตามข้างถนนมีร้านค้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี

สภาพปัญหาของชุมชน

  1. ปัญหาถนนทรุดโทรม
  2. ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้
  3. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  4. ปัญหาน้ำไม่มีที่ระบายน้ำหน้าบ้าน
  5. ปัญหาขาดตลาดชุมชน

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

  1. พัฒนาถนนให้มีคุณภาพ
  2. พัฒนาเรื่องของการขาดแคลนแหล่งน้ำ
  3. พัฒนาแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน
  4. พัฒนาขุดคลองหน้าบ้านแต่ละคน
  5. พัฒนาส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนหน้าหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู