บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

*********************************************************

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจประชากรในหมู่บ้าน บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพินิจ เหลาสี เป็นผู้ใหญ่บ้านสี่เหลี่ยมน้อยหมู่ที่ 9 ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ลงพื้นที่เป็นอย่างดี คือกระผม นายหัสวัฒน์ งอยไธสง (กลุ่มนักศึกษา) ได้ให้พี่น้องในชุมชนตอบแบบสอบถามได้จำนวน 20 ฉบับ 20หลังคาเรือน เป็นต้น พี่น้องในชุมชนให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี จึงทำให้การสำรวจข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และในหมู่บ้านมีพื้นที่บริบทต่างๆเป็นไปด้วยความร่มรื่นน่าอยู่มาก สภาพแวดล้อมรอบข้างๆเป็นไปด้วยความสมบูรณ์และสะอาด ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรเป็นหลักและอาชีพรองลงมาคืออาชีพค้าขายเป็นต้น

สภาพปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นในเรื่องของยาเสพติดเป็นหลักจึงทำให้ประชาชนในพื้นที่กังวลว่าจะได้รับความเสียหายจากกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มปัญหาต่อมาคือประชากรในชุมชนขาดองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรอีกทั้ง ยังไม่รู้วิธีการหรือกระบวนการต่างๆในเรื่องของการทำเกษตรจึงเป็นปัญหาอย่างมากในชุมชนและอีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านทำให้ไม่เพียงพอต่อการสรรจรไปมาอาจทำให้เกิดอันตรายให้กับคนในชุมชนนั้นได้จึงทำให้เกิดการลักขโมยของขึ้นเกือบทุกๆวันเป็นต้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอยากให้หน่วยงานหรือภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนนในชุมชน การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การจัดการน้ำตามแหล่งธรรมชาติไว้ใช้หน้าแลง ยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น โดยพี่น้องชาวชุมชนหมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคืออยากให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบริบทในการพัฒนาชุมชนให้มีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิม ชุมชนอยากมีอาชีพเสริมและอยากได้โครงการจากทางมหาวิทยาลัยทุกโครงการ

สรุปประเด็นที่สำคัญคืออยากให้มีการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นหลักเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรที่ยังขาดองค์ความรู้ สามารถนำองค์ความรู้นำไปต่อยอดได้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในชุมชนนั้นได้อีกด้วยและยังนำไปขยายถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นๆอีกด้วย และยังสามารถนำไปพัฒนาได้ในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู