1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมน้อย  หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

****************************************************************

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายหัสวัฒน์ งอยไธสง ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลในตำบลแสลงพัน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบสอบถามที่จัดเก็บของหมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 01 จำนวน 30 ชุด และแบบสอบถาม 02 จำนวน 30 ชุด รวมทั้งสิ้น 60 ชุด

สภาพบริบททั่วไป

สภาพบริบทโดยทั่วไปชาวบ้านสี่เหลี่ยมน้อยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลโดยดูพื้นที่ของภาพรวมทั้งหมดแล้วสภาพของชุมชนนั้นน่าอยู่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง หมู่บ้านสี่เหลี่ยมมีความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ ไม่ค่อยจะมีขยะตามหมู่บ้าน สภาพชุมชนเป็นสภาพที่ไม่มีความแออัด มีอากาศที่ถ่ายเทบริสุทธิ มีร้านค้าพอเพียงต่อความต้องการของประชาชนครัวเรือนและชุมชน สภาพปัญหาของหมู่บ้านส่วนมากขาดไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและปัญหาน้ำเสีย และอีกทั้งยังขาดองค์ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย และความต้องการของหมู่บ้านอยากให้มหาวิทยาลัยมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเรื่องการเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนครอบครัวอีกด้วย

ด้านสภาพเศรษฐกิจ

1.มีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการทำการเกษตรหรือปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชนอีกด้วย

2.มีการทำด้านการเกษตรหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาทำเป็นสิ่งต่างๆเช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างในชุมชนและยังสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาขยายผลได้ และยังเป็นการหนุนนำเรื่องเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกด้วย

สภาพปัญหาของชุมชน

1.ปัญหายาเสพติด

2.ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน

3.ปัญหาการจัดการน้ำเสีย

4.ปัญหาวัยรุ่นส่งเสียงดังเวลากลางคืน

5.ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1.มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่เข้ามาป้องกันปราบปรามยาเสพติด

2.พัฒนาเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน

3.มีการบริหารที่ดีในการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น

                                                                   ภาพประกอบในการลงพื้นที่

 

 

                               

รูปภาพ 1.1 สอบถามการทำสวน                                                      รูปภาพ 1.2 สำรวจเก็บแบบสอบถาม

 

                               

รูปภาพ 1.3 นั่งพูดคุยกับผู้สูงอายุ                                                      รูปภาพ 1.4 สัมพาษณ์ถามข้อมูล

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู