บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนาวดี เคหาห้วย ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลในตำบลแสลงพัน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ระหว่างวันที่ 8 – 13 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 ณ ที่บ้านหนองระนาม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบสอบถามที่เก็บทั้งหมดของหมู่บ้านหนองระนาม หมู่ 2 จำนวน 15 ชุด และแบบสอบถาม 02 จำนวน 28 ชุด

โดยได้สอบถามและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามแบบฟอร์ม 01 และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบฟอร์ม 02ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

บริบททั่วไป

               โดยทั่วไปชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนโดยภาพรวมแล้วน่าอยู่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง หมู่บ้านมีความสะอาด ไม่ค่อยมีขยะตามข้างถนน ชุมชนไม่แออัด มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมาก ถนนมีสภาพทรุดโทรมทำให้การสัญจรค่อนข้างลำบาก อีกทั้งประชาชนในหมู่บ้านต้องการสานต่อตลาดชุมชนบริเวณหน้าหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ นำไปจุนเจือครอบครัว  อีกประเด็นสำคัญจากการสำรวจข้อมูล ชาวบ้านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรและสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชน

สภาพปัญหาของชุมชน

  1. ปัญหาถนนทรุดโทรม
  2. ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้
  3. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  4. ปัญหาวัยรุ่นส่งเสียงดังในเวลากลางคืน
  5. ปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1.พัฒนาถนนให้มีคุณภาพ

2.พัฒนาเรื่องของการขาดแคลนแหล่งน้ำ

3.พัฒนาแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน

ผลิตภัณฑ์/ผลผลิตที่สามารถต่อยอดพัฒนา    

  1. อาหาร เครื่องดื่ม
  2.   เครื่องใช้จากวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษผ้า
  3.   เครื่องประดับ ของฝาก ผ้าไหม
  4. watch?v=xDnYVOlk1ug4.ปุ๋ย ส่วนผสมสารบำรุงดิน บำรุงพืชฯลฯ

                                             

รูปภาพที่ 1.1 สำรวจข้อมูล                                                                                      รูปภาพที่ 1.2 สอบถามชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู