บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยนางสาวพรมณี  เนียนสันเทียะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

1.กิจกรรมประชุมทั้งออนไลน์และออนไซต์

1.1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ร่วมกับสมาชิก U2T และ อ.ดร.สุธีกิติ ฝอดสูงเนิน

สรุปวาระการประชุม มอบหมายให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำรายงานการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-4 และแจ้งการจัดทำรายงานประจำเดือนธันวาคม พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ

1.1.1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet ภายในทีมงาน U2T ตำบลแสลงพันเพื่อแบ่งกลุ่มในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-4

1.2 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ร่วมกับสมาชิก U2T และ อ.ดร.สุธีกิติ ฝอดสูงเนิน

สรุปวาระการประชุม การติดตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-4 ให้ได้ 80 % แล้วส่งให้อาจารย์ตรวจสอบ แจ้งการลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 เรื่องการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด การสำรวจผลการดำเนินการทำกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว สอบถามความต้องการเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติม การจัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

1.3 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ร่วมกับสมาชิก U2T และ อ.ดร.สุธีกิติ ฝอดสูงเนิน

สรุปวาระการประชุม การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งกำหนดส่งบทความและรายงานผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 และหลักเกณฑ์รายละเอียดในการเขียนบทความและรายงานผลการปฏิบติงานประจำเดือน ธันวาคม  2564

1.4 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกับสมาชิก U2T และ อ.ดร.สุธีกิติ ฝอดสูงเนิน

สรุปวาระการประชุม เรื่องการลงเวลาเข้าออกปฏิบัติงาน ให้ทำการลงถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

การวางแผนการจัดทำบัญชีธนาคารของตำบลแสลงพันเนื่องจากมียอดสั่งซื้อน้ำหมักชีวภาพผ่าน เพจ FACEBOOK การเบิกค่าตอบแทน 10,000 บาทของตำบลแสลงพัน การติดตามผลการจัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล

2.กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.เวลา 09.00น. ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เกิดเชื้อราไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน และช่วยให้ชาวบ้านลดรายจ่ายด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย พร้อมทั้งมีการนำน้ำหมักมาบรรจุภัณฑ์ติดสติกเกอร์ที่ได้พัฒนาออกแบบไว้ และแจกน้ำหมักคนละ1ขวดพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้สำรวจความต้องการเพิ่มเติมไว้แล้วแก่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อนำไปปลูกผักสวนครัว ประกอบอาหาร หรือขาย เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางด้วย

ช่วงบ่าย เวลา 13.00น.ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของครัวเรือนต้นแบบ ณ บ้านสวนเกษตรยายอนงค์ บ้านบุก้านตงหมู่ที่12  ที่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักชนิดต่างๆ พร้อมกับน้ำหมักชีวภาพ แล้วได้นำมาปลูกพืชผักต่างๆ มีการใช้น้ำหมักชีวภาพกับดินและมูลของสัตว์ที่มีอยู่ในครัวเรือนของตน พบว่า ช่วยให้พืชผักชนิดต่างๆนั้นมีการเจริญเติบได้ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้มีผักที่ปลอดสารเคมีไว้รับประทานในครอบครัว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชุมชนที่ได้รับผิดชอบรวมทั้งชุมชนต่างๆของตำบลแสลงพันในการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบให้มีการพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืนต่อไป

ภาพการปฏิบัติงาน

 

3.กิจกรรมบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น. ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เกิดเชื้อราไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน และช่วยให้ชาวบ้านลดรายจ่ายด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย พร้อมทั้งมีการนำน้ำหมักมาบรรจุภัณฑ์ติดสติกเกอร์ที่ได้พัฒนาออกแบบไว้ และแจกน้ำหมักคนละ1ขวดพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้สำรวจความต้องการเพิ่มเติมไว้แล้วแก่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อนำไปปลูกผักสวนครัว ประกอบอาหาร หรือขาย เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางด้วย

ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและร่วมกิจกรรมการทำแปลงผัก ปลูกผักสวนครัวของครัวเรือนต้นแบบ ณ บ้านนางวงเดือน บุญธรรม บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่17  ที่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักชนิดต่างๆ พร้อมกับน้ำหมักชีวภาพ แล้วได้นำมาปลูกพืชผักในครัวเรือน มีการใช้น้ำหมักชีวภาพกับดินและมูลของสัตว์ที่มีอยู่ในครัวเรือนของตน พบว่า การนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ทำให้ให้พืชผักนั้นมีการเจริญเติบได้ดี เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้มีผักที่ปลอดสารเคมีไว้รับประทานเอง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาครัวเรือนต้นแบบให้มีการพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืนต่อไป

ภาพการปฏิบัติงาน

 

 4.กิจกรรมบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เกิดเชื้อราไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน และช่วยให้ชาวบ้านลดรายจ่ายด้านการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาครัวเรือนต้นแบบให้มีการพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืนต่อไป

ภาพการปฏิบัติงาน

 

5.การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-4

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อจัดทำรายงานการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-4 ภายในทีมงานU2Tตำบลแสลงพันในการรวบรวมข้อมูลตามความรับผิดชอบในด้านต่างๆตามที่ทีมงานได้รับมอบหมาย ซึ่งข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทำในส่วนของบทที่1สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา โดยข้อมูลที่จะสำรวจมีดังนี้

5.1 ประวัติทั่วไป

5.2 แผนที่ชุมชน

5.3 ข้อมูลสำคัญรายตำบล (หมู่บ้าน) อาทิเช่น ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา เกษตรที่ขึ้นทะเบียนร้านค้าชุมชน วัดโรงเรียน แหล่งน้ำ ป่าชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

5.4 ข้อมูลสมาชิกชุมชน อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ทารกแรกเกิด เด็กและเยาวชน เป็นต้น

5.5 ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อาทิเช่น จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา เป็นต้น

5.6 พืชสมุนไพรในชุมชน

6.การจัดทำกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ส่งตัวแทนผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันเพื่ออบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมีตัวแทนU2Tตำบลแสลงพัน ประธานฯ เลขาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรHS06  เข้าร่วมการอบรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ห้องมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “การจัดสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการของคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์” ) โดยตำบลแสลงพันได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นในการทำปุ๋ยหมัก

6.1.ปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  กระสอบ

2.รำหยาบ    1  กระสอบ

3.ก้อนเห็ดเก่าบี้ให้ละเอียด

4.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

5.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

6.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทขี้วัวกับรำหยาบและก้อนเห็ดบี้ละเอียดลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

4.ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 45-60 วัน

วิธีใช้ : ใช้รองหลุมปลูกพืชผักทุกชนิด และใส่พืชผักแทนปุ๋ยได้เลย

ประโยชน์ : ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

6.2.หมักดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  ส่วน

2.รำหยาบ    1  ส่วน

3.แกลบเก่า  1 ส่วน

4.แกลบใหม่   1 ส่วน

5.ดินร่วน   1 ส่วน

6.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

7.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

8.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

4..ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 30 วัน

วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด

ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

 7.การจัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล

จากการประชุมร่วมกันในทีมงาน U2T ตำบลแสลงพัน ได้รับหมอบมายให้จัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล โดยมีการร่วมกันลงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้จากการสอบถาม สัมภาษณ์ สำรวจ การวิเคราะห์ปัญหา และลงพื้นที่ปฏิบัติงานการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ร่วมกันจัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล โดยมีหลักเกณฑ์และรายเอียดตามภาพประกอบดังกล่าว

 

 8.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือดินปลูก(ดินเกษตร) มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ตามที่ประชาชนแจ้งความจำนง (หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงในใจประชาชน) ซึ่งทีมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

ภาพการปฏิบัติงาน

 

 9.การจัดทำการตลาดออนไลน์

มีการจัดทำเพจ FACEBOOK ชื่อว่า “สินค้าขายดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปแสลงพัน” เพื่อเป็นการนำสินค้าจากโครงการ U2T ประจำตำบลแสลงพัน มาจำหน่ายที่ได้จากการแปรรูปจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และช่วยให้ชาวบ้านได้มีการกระจายรายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตร เศษวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือนเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนต่อไป

โดยกระบวนการต่อไปจะมีการจัดทำบัญชีธนาคารของตำบลแสลงพัน เพื่อจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพื่อเอาไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในภายหน้า

 

 10.งานมอบหมายอื่น ๆ

ได้รับมอบหมายให้จัดทำสื่อการตลาดออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ งานตัดต่อภาพ/วีดีโอ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ตัวแทนในการประสานงานประจำหมู่บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 รวมกับพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และงานมอบหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

อื่นๆ

เมนู