โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Digitizing Government Data)

นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร

สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

 

          ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม  ซึ่งดิฉัน นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนนี้ ก็ยังคงมีการเพิ่มเติมมาตรการ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดกันอย่างหนัก ซึ่งได้เพิ่มมาตรการ ให้ทางผู้เข้าใช้บริการได้มีการสำรวจตัวเองว่ามาจากไหนใกล้ชิดผู้ป่วยหรือไม่ไปยังพื้นที่เสี่ยงมาไหมก่อนเข้ารับบริการและได้มีการเปิดให้จองคิวออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับประชาชน เนื่องจากที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศได้มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การทำนิกรรมต่างๆล้วนมีผู้เข้าใช่บริการอย่างน้อย 2 คน และผู้เข้าบริการส่วนใหญ่ มาจากต่างอำเภอทั้งคนในพื้นที่และคนต่างจังหวัดบางท่านมาจากพื้นที่เสี่ยง ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  สาขาลำปลายมาศ มีช่องให้บริการสำหรับผู้รับบริการจำนวน 5 ช่องบริการ จึงมีมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งทางหน่วยงานได้ให้ดิฉันเข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac จำนวน 2 โดส ครบแล้ว ที่มีคุณสมบัติช่วยในการป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19ได้ไม่มากก็น้อย และในสำนักงานบุคคลากรทุกท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบทุกคนแล้ว ในเดือนนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ารับบริการการ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดนี้อีกด้วย และการหมั่นล้างมือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะประชาชนที่เข้ารับบริการ เราไม่สามารถทราบได้ว่าท่านมาจากที่ไหน คนในพื้นที่หรือไม่ ได้มีการสอบถามประวัติการเดินทางก่อนมาที่สำนักงานเสมอ หากท่านใดมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้เคียงกับสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ และถ้าท่านใดได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วให้ท่านมาแสดงต่อพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศก่อนเข้ารับบริการ และในเดือนนี้ได้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างคือ

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 ข ใบจอง โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนกันยายนนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,750 แปลง

2.การนำเข้าภาพลักษณ์ของโฉนด น.ส.3 ก โดยจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ทุกๆวัน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานในทุกๆวัน ได้มีการแก้ไขหน้าสารบัญจดทะเบียนอยู่เสมอ จึงต้องทำการนำเข้าภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่สมอ โดยในเดือนกันยายนนี้ได้มีการนำเข้าภาพลักษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,750 แปลง

3.การตรวจสอบรูปแปลง โดยการดูรูปแปลงว่ามีแปลงไหนมีส่วนเกินของรูปแปลงหรือไม่ โดยในเดือนกันยายนนี้ได้มีการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 250 แปลง

4.การปรับปรุงสารบบ โดยการปรับปรุงสารบบจะปรับปรุงในทุกๆวันทั้งโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก เพื่อตรวจสอบว่าการทำนิติกรรมต่างๆ มีการลงข้อมูลในระบบของกรมที่ดิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เช่นการตรวจสอบตามชื่อ ที่อยู่ว่าตรงกับในระบบหรือไม่ การทำนิติกรรมต่างๆได้มีการจำทะเบียนหรือไม่ การประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้มีการลงระบบหรือไม่

5.การแก้ทะเบียนหน้าสารบัญจดทะเบียน หรือการสลักหลังโฉนดว่าใครผู้ใด มาทำนิติกรรมอะไรกับใคร จำนวนกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา เพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และเจ้าพนักงานที่ดินลงนามรับทราบ โดยการดูการทำนิติกรรมได้จากเอกสาร ทด.1

6.ในทุกๆเดือนจะมีการทำกิจกรรม 5ส การทำความสะอาดทั้งห้องสารบบและพื้นที่ ที่ประชาชนเข้ารับบริการ และได้มีการจัดกิจกรรมปลูกสวนหย่อมใหม่เพื่อปรับทิวทัศน์ให้น่าดูและสะอาดตามากขึ้น

7.ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆเช่นนิติกรรมการให้ คือการให้จากอีกโดยการให้จากพ่อสู่ลูกคือ การมอบโฉนดกับบุคคลนี้ไปอีกคนหนึ่ง ถ้าลูกไม่เลี้ยงดูบุพการีสามารถฟ้องร้องคืนได้
แต่การซื้อขาย ถ้าพ่อขายให้กับลูกแล้วนั้นคือการซื้อขายขาดไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ และการใช้งานเกี่ยวกับระบบกรมที่ดินในคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องพิมพ์ดีดเนื่องจากว่าเครื่องพิมพ์ดีดยังมีความสำคัญต่อการแก้ทะเบียนของน.ส.3 น.ส.3ก อยู่นั้นเอง

8.ในเดือนนี้ได้มีการทำการพิมพ์โฉนดใหม่ เรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม การแบ่งแยกในนามเดิม การแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์อีกด้วย โดยจะออกเป็นโฉนดเลขใหม่ ซึ่งในส่วนตรงนี้ทางผู้ขอ ที่ได้มาทำเรื่องไว้แล้วก็จะส่งเรื่องขึ้นไปรางวัด เพื่อวัดที่ดินดูรูปแปลงว่าเนื้อที่เท่าเดิม มากกว่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิม แล้วหลังจากนั้นจึงส่งมาให้ฝ่ายทะเบียนได้ทำการส่งเอกสารให้ผู้ขอท่านนั้นมารับทราบผลการรังวัดและได้ออกโฉนดใหม่ให้ต่อไป การแบ่งแยกในนามเดิม คือ การแบ่งแยกจากโฉนดฉบับเดิม เดิมมีอยู่ 4 ไร่ 2 งานแบ่งอีกแปลงให้เท่าๆกันคือ 2ไร่ 1 งาน คือการแบ่งแยกโฉนดนั้นเอง และการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมคือ การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นๆที่อาจได้มาโดยการครอบครอง หรือการซื้อขายกันมาจากบุคคลอื่น โดยการแบ่งให้ได้เท่ากันตามที่ทุกฝ่ายต้องการนั้นเอง

9.ได้มีการเข้าระบบของกรมที่ดิน ได้ทำการลงทะเบียนอายัด การลงทะเบียนอายัดในที่นี่ คือการที่ท่านได้ไปจำนองต่อธนาคาร ต่อตัวบุคคล หรือ ต่อบริษัทสินเชื่อต่างๆก็ตามแต่ แต่ไม่มีการชำระตามที่ตกลงกันไว้ ทางผ็รับจำนองก็จะไปร้องศาลให้ทำการอายัดที่ดินแปลงนี้ คือไม่สามารถ ให้ ขาย ฝาก โอนได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ท่านที่เป็นผู้จำนอง ต้องไปทำการถอนอายัดก่อน หรือท่านได้มาการทำเรื่องกู้เล่าเรียน กยศ.แล้วท่านไม่ดำเนินการชำระก็มีการอายัดที่ดินเช่นกัน ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ทุกท่านได้ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้กับผู้รับจำนอง เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวท่านเองด้วย

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในในครั้งถัดไปก็ได้มีการวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างชัดเจน คือ การตรวจสองเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก การปรับปรุงสารบบโฉนด การนำเข้าภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามแผนที่กรมที่ดินได้ระบุเอาไว้ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย การปรับปรุงสารบบโฉนด การจดทะเบีบนออกโฉนดการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม แบ่งกรรมสิทธิ์รวมและแบ่งได้มาโดยการครอบครองเป็นต้น และในเดือนถัดไปยังคงตรวจสอบเอกสารสิทธิ โฉนดของตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นลำดับถัดไป เนื่องจากมีโฉนดจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 โฉนด เพื่อให้ถูกต้อง และครบถ้วน นำเข้าภาพลักษณ์ ปรับปรุงสารบบ
ต่อไป

อื่นๆ

เมนู