1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06-สำรวจติดตามผลผลิตโรงเรือนเพาะเห็ดและจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

HS06-สำรวจติดตามผลผลิตโรงเรือนเพาะเห็ดและจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นายอนุชา กำลังรัมย์ ผู้ปฏิบัตรงานประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : HS06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนพร้อมกับท่านสมาชิกทีมงาน U2T และให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของชุมชน(ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) ช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านในชุมชนและได้ออกสำรวจติดตามผลและรายได้ของโรงเพาะเห็ด บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเพาะเห็ดบ้านหนองตาดตามุ่ง

โรงเพาะเห็ดบ้านบุก้านตง

โรงเพาะเห็ดบ้านบุขี้เหล็ก

สำรวจติดตามผลผลิตและรายได้ชุมชน

ผลผลิตจากโรงเพาะเห็ดชาวบ้านได้นำไปขายให้เป็นกองทุนหมู่บ้าน ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนช่วยกันดูแลแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีความเข้มแข็งเป็นประสบการณ์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จัดสถานที่อบรมให้แก่ตัวแทนชาวบ้านหมู่ละ 2 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 และศาลาหมู่ 17 ตำบลแสลงพัน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพัน ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) ทางทีมงานสมาชิก U2T ได้นำอุปกรณ์การทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพมามอบให้ตัวแทนชาวบ้านพร้อมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานและวัสดุที่นำมาผสมหมักปุ๋ยเป็นการอบรมการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ “เน้นการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปลอดสารพิษปลูกผักทานเองเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถพึ่งตนเองได้” และยังเป็นการช่วยลดขยะภายในครัวเรือนอีกด้วย

กิจกรรมพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ)

จัดเตรียมสถานที่อบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7

ทีมงานสมาชิก U2T ได้ชี้แจงรายละเอียดการใช้งานอุปกรณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุส่วนผสมและประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

จัดเตรียมสถานที่อบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17

หลังจากเสร็จอบรมมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำน้ำหมักชีวภาพ
1.ถังหมัก
2.บรรจุภัณฑ์
3.EM
4.ถุงปลุก
5.เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
6.น้ำตาลทรายแดง
7.อื่นๆ เช่น ผงซูรส เครื่องดื่มซูกำลัง ไข่ไก่

ทีมงานสมาชิกใหม่ U2T ได้รับมอบหมาย
     -ออกแบบการจัดทำตลาดออนไลน์ 
             -ทำ VTR วิถีชีวิตชาวบ้านและปุ๋ยหมักชีวภาพ
             -ทำเส้นทางการท่องเที่ยว

ขอขอบคุณชาวบ้านชุมชนตำบลแสลงพันที่ได้นำของที่ระลึกให้แก่ทีมงาน U2T เป็นกระเป๋าที่ทำจากเส้นพลาสติกโดยชาวบ้านได้ตั้งใจสานกระเป๋าตะกร้าทำเองซึ่งเป็นสินค้าอีก 1 ชิ้นที่ชาวบ้านได้ผลิตขึ้นมาใช้สร้อยในท้องถิ่นและกลุ่มผู้คนนิยมเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและได้นำมาพัฒนาเพิ่มสีสันหลากหลายสวยงาม

ทีมงาน U2T ขอขอบคุณชาวบ้านชุมชนตำบลแสลงพันอย่างยิ่งเราจะร่วมมือและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู